Nulägesrapport från språksamordnarna

Nu har det snart gått en termin och julen närmar sig. Senast vi gjorde ett gemensamt inlägg var innan sommaren när vi precis landat i våra nya uppdrag. Nu är vi lite mer varma i kläderna och tänkte berätta lite om vad vi arbetat med under hösten.

Karin Engblom och Gunilla Eriksson Bergström

Vi har nu färdigställt en första kartläggning av nuläget kring det språkutvecklande arbetet, en för förskola och en för skola. Dessa är arbetsmaterial och kommer bilda underlag för fortsatt arbete på förvaltningsnivå under våren.

Vi har fortsatt möta många olika personer och fått ta del av spännande arbeten som pågår på förskolor och skolor och andra verksamheter runtom i Örebro:

Som samordnare för förskolan har jag, Gunilla, turen att få vara med i Språkför, ett Ifous-program som startade under våren 2023 och som kommer att hålla på i tre år. Det är 10 förskole-rektorer och 30 förskollärare och specialpedagoger som deltar från fyra områden i Örebro. Syftet med programmet är att ”utveckla långsiktiga och forskningsbaserade arbetssätt så att den medverkande förskolepersonalen utvecklar sitt språkutvecklande arbete med avsikten att stärka barns lärande och utveckling”. Med andra ord, att bli bättre på att bedriva ett språkutvecklande arbete i deltagande förskolor. Arbetssättet som används är aktionsforskning och programmet sker i samarbete med forskare från Göteborgs universitet. Än så länge är vi bara i början, det handlar mycket om att ”öva och pröva”, att prova på att till exempel göra en språkkartläggning på enskilda barn, att filma och fylla i observationsprotokoll och att formulera forskningsfrågor. Som sagt är det här ett program där endast några förskolor i Örebro deltar men tanken och förhoppningen är att erfarenheter och kunskaper som vi gör ska delas med andra förskolor så småningom, så håll utkik efter Språkför här på Pedagog Örebro om du vill veta mer. Det finns redan nu några artiklar och inlägg på Pedagog Örebro med anknytning till Språkför om man är nyfiken.

En annan spännande uppgift för mig har varit att vara med i en Språkutvecklingsgrupp där sex förskolerektorer (en från varje förskoleområde i Örebro) deltar tillsammans med verksamhetscheferna för förskolan. Gruppens syfte är att vara en referensgrupp för förvaltningen inför beslut och en kanal mellan rektorer och förvaltning. Här har vi under hösten haft bra diskussioner runt bl.a. kartläggning och läst ur och diskuterat boken Mångfaldens förskola. Vi har läst och diskuterat dokument från vår egen samt andra kommuner som rör språkutvecklande arbete och också haft en kontakt med biblioteket för att inventera angående Läslustombud.

Även under hösten har det, precis som i våras, handlat mycket om att knyta kontakter med andra som på ett eller annat sätt arbetar med språkutveckling. Jag har kontaktat BVC-sköterskor och en av de logopeder som sedan i maj deltar på Barnhälsoträffar med BVC och förskolor för att få deras bild av nuläget kring barns språkutveckling. Det pratas mycket i olika forum om att barns språk har blivit “sämre”. Är det så? Vad är det som i så fall blivit sämre och vad kan vi göra åt det? Frågan är komplex och några enkla svar finns inte men jag fortsätter att ”luska” för att få reda på mer fakta om detta.

Som samordnare för språkfrågor i grundskolan har också jag, Karin, deltagit vid en mängd olika forum kopplade till språk:

I september genomfördes en utbildningsinsats i hela Örebro kommun gällande digital kartläggning av läsförmåga vid namn Legilexi. Till grund för detta ligger ett behov som rektorerna sett. Innehållet i LegiLexi handlar om fonologisk medvetenhet, avkodning, hör/ord/ samt läsförståelse. Både rektorer och lärare har fått tagit del av utbildningen och nu är vi igång! Vid utvärdering efter lärarnas dag var omdömena kring fortbildningens innehåll mycket positiva och nästa steg blir en analysdel under vårterminen. Utifrån varje skolenhets analys ska det sedan vara lättare att identifiera vilka insatser som behöver göras främst på klassnivå men även i vissa fall individnivå.

I ämnet svenska som andraspråk har vi på förskole- och grundskoleförvaltningen skickat ut en enkät till de drygt 500 lärare som har ämnet i sin legitimation. Denna gjordes för att få en bättre bild av ett nuläge gällande kompetensen i ämnet. Allt för att på sikt få till en bättre arbetssituation för lärare och en högre måluppfyllelse för våra elever.

Under vecka 44 deltog ett stort antal förstelärare samt olika skolledarfunktioner och personal vid förskole och grundskoleförvaltningen vid det seminarium som leddes av Inger Eriksson och Venla Luukonen. Här lyftes vikten av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och samspelet mellan de båda! Här blev det vid borden intressanta diskussioner!

Jag deltog vid det språkdidaktiska nätverket som genomfördes under hösten. Det var i form av ett torgmöte där ca 10 professorer fick några minuter var att presentera sin forskning. Efter detta fick alla som lyssnat sätta sig vid den forskning som tilltalade för att gå in i ett djupare samtal. Jag blev intresserad av ett ULF-projekt gällande ordförråd som precis har påbörjats.

När det gäller samverkan mellan hem och skola så finns det på Västra Engelbrektsskolan en, av skolan, anställd familjestödjare. Hon arbetar som en länk mellan hem och skola och möter upp elever och deras vårdnadshavare på skolgården varje morgon. Jag följde henne under några timmar en morgon nu i november. Hos henne finns chans att få en läxa förklarad, fråga något om en utflykt eller få hjälp att förstå en blankett. Här är ett gott exempel på stöttning!

Jag har haft möjlighet att ha intressanta samtal med rektorer på grundskolan och fått ta del av deras tankar kring SVA, SKUA, modersmål samt studiehandledning.

Vi har gemensamt besökt pedagogerna på Familjecentralerna i stan och fått höra om deras verksamhet. De har i uppdrag att i första hand ge stöd till vårdnadshavare men det är deras barn som kommer till våra förskolor och skolor så därför kändes det viktigt för oss att få veta mer om deras verksamheter. Jätteroligt och givande att få en bild av hur Familjecentralerna arbetar!

Vi har också haft en träff med det specialpedagogiska nätverket för Brickebacken, Almby, Tybblelund och Östenärke. De bjöd in oss för att vi skulle presentera oss och vårt uppdrag och vi fick deras bild av nuläget runt språkutvecklande arbete och behov i deras område.

Vad många bra saker som pågår i såväl förskola som skola!

Nu går vi snart på julledighet och vill önska alla som läser detta en riktigt God Jul!

/Gunilla Eriksson Bergström och Karin Engblom

Vi vill vi tipsa om

  • RUC förskoledidaktiskt nätverk den 31 januari 2024. Ämnet är: Högläsning som metod för samarbete med vårdnadshavare om barns språkutveckling i en mångkulturell förskola. Det är Martina Norling, lektor på Örebro universitet som leder träffen. Mer information hittar du på RUC:s hemsida.
  • SPSM: Kommande kurser och aktiviteter gällande bland annat språkstörning och selektiv mutism. Läs mer på SPSM:s hemsida.

Senast uppdaterad:

Publicerad: