Gå till innehåll

Anpassade grundskolan i Örebro kommun – för personal

Anpassade grundskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Grundsärskolan byter namn 2023

Den 2 juli 2023 bytte grundsärskolan namn till anpassad grundskola. Namnbytet sker gradvis vilket innebär att både det gamla och nya namnet kommer att användas under en period.

Mottagande till anpassade grundskolan

När en frågeställning om anpassad grundskola väcks för ett barn på förskolan eller en elev i skolan påbörjas processen Behörighetsprövning för mottagande i anpassade grundskolan. Har eleven sen rätt att läsa enligt anpassade grundskolans läroplan påbörjas processen Skolplacering i anpassade grundskolan. Båda processerna beskrivs nedan. Går barnet eller eleven i en kommunal verksamhet finns rutinen även beskrivet på intranätet.

När den enhetliga utredningen ska göras för behörighetsprövning för mottagande i anpassade grundskolan finns mallar för respektive bedömning som ska användas. Mallarna med tillhörande vägledningsdokument finns att hämta ovan under fliken ”Enhetlig utredning - dokument och mallar”. När alla bedömningarna är genomförda ska barn- eller elevhälsoteamet göra en gemensam analys. Analysen ska skickas med den enhetliga utredningen vid behörighetsprövningen. Mallen för denna analys heter Analys enhetlig utredning och finns även den att hämta ovan.

Det är viktigt att barnets röst blir hörd i de olika bedömningarna i utredningen. Många barn är hjälpta av att visuellt stöd används i olika former i samtalet.

Vårdnadshavare har rätt till två informationsmöten, ett inför behörighetsprövningen och ett gällande skolansökningsprocessen. Specialpedagog på Lotsen har i uppdrag av Myndighetsverksamheten att ge denna information till vårdnadshavare. Det är rektor som ansvarar för att bjuda in till detta möte. Kontakta Lotsen på lotsen@orebro.se.

Processbeskrivning

Processbeskrivning för Mottagande i anpassade grundskolan i Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se