Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper – KSU

I Örebro kommun finns ett antal kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper med autismspecifik kompetens. Det finns även en grupp för elever med rörelsehinder. Här hittar du mer information och relevanta dokument och blanketter om KSU.

Resursskolor ersätter KSU och RH

KSU-grupper ska göras om till resursskolor för att skapa en högre rättssäkerhet och likvärdighet för urval och antagning till resursskolan. Det beslutade Grunskolenämnden den 23 maj. Läs mer i nyheten "Örebro kommun inför resursskolor till läsåret 2025/2026"

Grupperna erbjuder likvärdigt stöd i form av anpassad miljö, tydliggörande pedagogik, behörig personal med autismspecifik kompetens eller kompetens för att möta behov hos elever med rörelsehinder.

Plats i kommungemensam särskild undervisningsgrupp, för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd eller för elever med rörelsehinder, kan sökas av rektor när skolan bedömer att skolan inte kan tillgodose elevens behov av mer autismspecifik kompetens eller en mer anpassad miljö och pedagogik trots att skolan har:

 • genomfört utredning av elevs behov av särskilt stöd
 • prövat extra anpassningar inom ordinarie undervisningsgrupp
 • gett särskilt stöd i form av särskild undervisningsgrupp
 • genomfört insatser av den samlade elevhälsan

I Örebro kommun är det en central referensgrupp som hanterar alla ansökningar och beslutar om elever får plats i kommungemensam särskild undervisningsgrupp.

Om ansökan

Ansökan ska inkomma senast den 31 januari 2024.

Ansökan görs via Säker kommunikation till ansokan.ksu@orebro.se

Fristående skolor ska inför ansökan begära en länk för att kunna skicka in ansökan och bilagor via Säker kommunikation. Begäran görs till ansokan.ksu@orebro.se. Ange från vilken e-post du vill skicka in underlagen och om ansökan gäller till KSU med autismspecifik kompetens eller för elever med rörelsehinder.

Följande dokument ska bifogas en ansökan:

 • Kopia på skriftligt samtycke från samtliga vårdnadshavare avseende överlämnande av dokumentation.
 • Kopia på aktuell utredning av elevs behov av särskilt stöd.
 • Kopia på sammanfattning av utredning, där det framkommer att autismdiagnos har fastställts (Gäller enbart ansökan till KSU för elever med autismspecifik kompetens).
 • Kopia på sammanfattning av utredning, där elevens medicinska behov framkommer (Gäller enbart ansökan till KSU för elever med rörelsehinder).
 • Kopia på aktuellt åtgärdsprogram.
 • Kopia på beslut om placering i särskild undervisningsgrupp (Skollagen 2010:800, 3 kap. 11 §).
 • Kopia på dokumentation som beskriver barn- eller elevhälsans delaktighet och arbete i ärendet, till exempel tjänsteanteckningar eller utdrag ur elevakt.
 • Kopia på beslut om anpassad studiegång.

Har du frågor?

Vid frågor om underlag till KSU med autism specifik kompetens kontakta Soile Leino, enhetschef psykologenheten, soile.leino@orebro.se.

Vid frågor om underlag till KSU för elever med rörelsehinder, kontakta Sofie Hysing, Rektor Adolfsbergsskolans anpassade grundskola och RH, sofie.hysing@orebro.se.

Vid frågor om inlämnande av ansökan kontakta ansokan.ksu@orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad: