Gå till innehåll

FNoFF – systematiskt närvaroarbete i skolan

FNoFF är ett systematiskt arbetssätt för att Främja Närvaro och Förebygga Frånvaro. Här hittar du information och material om arbetssättet.

FNoFF:s fyra steg: (1) Främjande och förebyggande, (2) Första frånvarotillfället, (3) upprepad frånvaro och (4) Fortsatt arbete.

FNoFF:s närvaromodell (klicka för att öppna)

Närvaromodellen

Rammodell och systematiskt arbetssätt som kan användas i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet på skolorna, på individ- grupp och organisationsnivå.

Steg 0: Främjande och förebyggande

Att främja skolnärvaro och förebygga frånvaro utgår från att skapa relationer till eleverna på skolan både på individ och på gruppnivå. Vidare är det av vikt att uppgifter och sammanhang upplevs meningsfulla för elever, vilket är en stark motivator för närvaro. Slutligen riktas fokus mot systematisk frånvarouppföljning på individ- och gruppnivå (inkl. föräldrasamverkan, elevers delaktighet).

Steg 1: Första frånvarotillfället

Vid elevens första frånvarotillfälle, som inte registrerats i skolans verksamhetssystem för närvaroregistrering, ska ansvarig kontakta vårdnadshavare och elev samma dag. Alternativt om skolans verksamhetssystem för närvaro signalerar att eleven överstigit angiven procentsats för frånvaro.

Steg 2: Upprepad frånvaro

Steg två inträder då eleven uppvisar upprepad frånvaro. Exempelvis om eleven fortsätter vara frånvarande, dels strödagar eller vissa lektioner, dels hela dagar eller flera sammanhängande dagar. Ansvarig meddelar EHT om att eleven har upprepad frånvaro.

Steg 3: Fortsatt frånvaro

Frånvaroutredning med vårdnadshavare: syftet att träffa vårdnadshavarna är att skapa en god relation samt få deras perspektiv på elevens problematik.

Frånvaroutredning med elev: syftet med att kartlägga eleven är dels att skapa relation, dels att lyfta elevens egen uppfattning om frånvaron.

Inhämtning av information från skolan: syftet med att inhämta information från skolan är att få en uppfattning om hur elevens skolsituation ser ut och vilka behov eleven har.

Sedan oktober 2022 är delar av Steg 3 även integrerade i Örebro kommuns Vägledning för Utredning av elevs behov av särskilt stöd och elevs frånvaro.

Anställda i Örebro kommuns skolor ska i steg 3 använda Vägledning för utredning av elevs behov av särskilt stöd och frånvaro med tillhörande kartläggningsfrågor.

Fristående skolor kan välja om de vill använda FNoFF:s material hela vägen eller Vägledningen i steg 3.

Att elever inte går i skolan kan bero på en mängd olika saker. Tidiga insatser behövs för att få elever med problematisk skolfrånvaro tillbaka till skolan. En fungerande skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna och det behöver vara en likvärdighet för regionens alla elever.

 

FNoFF var ett projekt som finansierades av Region Örebro län i samarbete med kommunerna i Örebro län. Målet var att skapa en systematik och likvärdighet i frånvarofrågan. Projektet ville sätta frågan högst på dagordningen och skapa modeller för närvaro som fler skolor kan ta del av.

 

FNoFF-gruppen bestod av specialpedagoger och kuratorer med olika bakgrund inom bland annat socialtjänst, HVB hem, LSS, universitet, BUP, BUH och skola. Syftet var att öka närvaron i skolan och skapa systematik, förståelse och gemensamma arbetssätt när det gäller frånvaroproblematiken.

Kartläggning

Hur såg det ut i länet när det gällde närvaroarbetet? Hur likvärdig var situationen, vilka rutiner fanns? Hur mäts frånvaro? Vilka insatser kunde skolorna erbjuda? Vilka samarbeten med andra aktörer fanns?

Processledning

Processledde frånvaroärenden som krävde samverkan med fler aktörer än skolan. Föräldrar upplevde att de själva fick vara processledare och efterfrågade någon som styrde processen och såg till helheten - något som också visat sig vara en framgångsfaktor i frånvaroarbetet.

Implementering

En egen närvaromodell arbetades fram av gruppen. Modellen skulle ses som ett implementeringsstöd - tanken var att skolornas eget arbete skulle processas mot den närvaromodell som utarbetats. Det handlade om att få in en systematik i närvaroarbetet.

Nätverk i regionen

Gruppen startade upp ett regionövergripande nätverk där man kunde lära av varandra. Nätverket kunde också hjälpa till att sätta frågan högre upp på agendan i länets kommuner.

Samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa, 15 hp - Örebro universitet

Kursen behandlar olika former av samverkan och strategier för att främja skolnärvaro, bidra till gynnsamma förutsättningar för barn och ungas psykosociala hälsa, utveckling, lärande och måluppfyllelse. FNoFF:s närvaromodell används som diskussionsunderlag i denna kurs. Läs mer om kursen på Örebro universitets webbplats.

Ewa, Cecilia och Lars på Kompetentos konferens 2021.

Kompetento - Förebyggande och hälsofrämjande insatser som stärker elevers psykiska hälsa och lärande 2021

FNoFF höll i en av föreläsningarna.

Förstora bilden

The International Network for School Attendance 2022

The International Network for School Attendance (INSA) är ett nätverk för att främja närvaro och hantera problematisk skolfrånvaro.

Förstora bilden

Linda och Cecilia på Skolportens elevhälsokonferens 2022.

FNoFF deltog på Skolportens elevhälsokonferens 2022. Här hittar du bildunderlaget till föreläsningen. Pdf, 1.4 MB.

Skolporten: Elevhälsa - konferens 2022

Sputniks uppmärksamhetsvecka 2023

Under sin årliga temavecka arrangerar Sputnik föreläsningar med syfte att uppmärksamma och sprida kunskap om hur vi kan hjälpa barn och familjer i utsatta situationer och miljöer. En av föreläsningarna handlade om FNoFF. Här hittar du bildunderlaget till föreläsningen. Pdf, 2.3 MB.

Har du frågor om FNoFF? Kontakta Cecilia Ljungström, specialpedagog, Lotsen Örebro kommun (cecilia.ljungstrom@orebro.se, 019-21 55 93) eller Linda Gustafsson, kurator, Lotsen Örebro kommun (linda.a.gustafsson@orebro.se, 019-21 55 90).

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se