FNoFF: Därför är det viktigt med samverkan och aktiva processledare

I vårt fjärde blogginlägg kommer vi presentera ett avsnitt om projektets tredje delmål som handlar om SAMVERKAN och hur en aktiv processledare kan finnas med som stöd runt en enskild elev med problematisk skolfrånvaro.

Vi har valt ut att fokusera på samverkan som en del i vårt projekt eftersom vi vet att när det fungerar är det en framgångsfaktor. Vi har också egna erfarenheter från detta när det är en komplex frånvaroproblematik. Vi hoppas att kunna finna möjliga samarbetsvägar med skolor genom att tillsammans driva processer för att kunna tillgodose elevens behov utifrån olika aktörer.

Samverkan behövs för att skapa en helhet kring insatser för elever som är i behov av stöd i alla miljöer och från flera aktörer som till exempel BUH, BUP, SOC, LSS med flera. Tillsammans kan man tydliggöra elevens behov ur flera perspektiv. Det ger förutsättningar för att åtgärderna ska bli mer effektiva och att rätt stöd och hjälp sätts in. Samverkan öppnar upp för fler möjligheter att lyckas för eleven.

Vårt syfte med processledarrollen är att skapa en intensivare samverkan runt elever som riskerar att få eller har en frånvaroproblematik. Målsättningen är att öka närvaron i skolan och stärka elevens psykiska hälsa.

Processledaren kan delta i det närvarofrämjande arbetet kring eleven med till exempel analysstöd, samtalsledning, planering och utvärdering. Arbetet planeras upp tillsammans med skolans elevhälsa. I vårt projekt testar vi nu denna modell med en skola i Laxå kommun.

Välkomna tillbaka efter jullovet att läsa vårt femte blogginlägg som kommer handla om en spännande del i vårt projekt! Kort och gott, tanken är att vi ska påbörja ett arbete med att bygga upp ett nätverk i Region Örebro län gällande skolnärvaro. Hur ser det ut i länet? Kan man dela med sig av erfarenheter och goda exempel av kollegor i länet? Vad kan vi lära varandra? Kan man skapa en likvärdighet?

In och läs efter jullovet om denna spännande del!

Önskar er alla läsare en riktigt God jul & ett Gott nytt år!

/Linda Gustafsson, kurator och Cecilia Ljungström, specialpedagog på Lotsen/Centralt skolstöd

Senast uppdaterad:

Publicerad: