Hurra – vi är igång!

Känns riktigt skönt att vi nu är i gång med vårt projekt FNoFF – Främja Närvaro och Förebygga Frånvaro. Vi har börjat med vårt första delmål som handlar om att kartlägga nuläget i regionens alla kommuner – hur kommunernas förebyggande, främjande och åtgärdande arbete ser ut. Syftet är att inventera vilka metoder och insatser som kommunerna jobbar med. Resultatet ska sedan presenteras i en skriftlig rapport som ska ligga till grund för ett regionalt arbete kring ökad närvaro i skolan. Vi har i nuläget intervjuat åtta av totalt tolv kommuner i regionen. Det vi framför allt kan konstatera är att de vi intervjuat ser dessa frågor som lika viktiga som vi och att DET PÅGÅR EN MASSA VIKTIGT ARBETE kring dessa frågor överallt i regionen. Känns superkul!

Lärorika intervjuer

Eftersom kommunerna är olika stora och organiserade på olika sätt har den första utmaningen varit att hitta rätt intervjupersoner. Utifrån rådande pandemi har vi valt att hålla de flesta intervjuerna digitalt. När vi kartlägger hur arbetet ser ut i regionen har vi framförallt fokuserat på följande:

  • Hur de kommungemensamma rutinerna ser ut när det gäller att främja skolnärvaro? Vi har även frågat kring hur dessa rutiner efterlevs i praktiken.
  • Insatser vid frånvaro – vilka insatser och åtgärder används samt vad skulle kommunerna önska för att utveckla sitt arbete?
  • Huvudman och mål för närvaro i skolan – hur används huvudmannen i frånvaroärenden? Finns det övergripande mål på nämnd och programnivå för att främja elevers skolnärvaro i kommunerna?
  • Samverkan mellan skola, vårdnadshavare, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och andra aktörer är ofta nödvändigt i arbetet med långvarig skolfrånvaro. Här tittar vi närmare på hur samverkan fungerar i respektive kommun.

Att få genomföra dessa intervjuer med drivna och väl insatta personer är väldigt lärorikt. Problematisk skolfrånvaro finns i alla kommuner och angrips på liknande sätt. Vi får ta del av många goda exempel som verkligen förtjänar att lyftas och spridas samtidigt som det finns många gemensamma svårigheter att arbeta vidare med. För visst vore det bra om vi kan lära av varandra och arbeta tillsammans med det som är svårt – vilka vinster det skulle bli för regionens alla elever!

Skolan kan råda bot på växande problem

Skolfrånvaro är ett växande problem och medför konsekvenser både för individ och samhälle. Att misslyckas i skolan ökar risken betydligt för ett liv med psykisk ohälsa, missbruk och arbetslöshet. Hur skolan hanterar sitt uppdrag med att förebygga, främja och åtgärda blir i många fall avgörande. När skolornas kunskap och verktyg skiljer sig åt kan det medföra att elever ges olika möjligheter till hjälp och stöd.

En god lärmiljö och skolmiljö har stor påverkan på elevernas livskvalitet både nu och inför framtiden. När skolan fungerar som den ska och får vara den sociala arena som den är tänkt skapas en slags synergi. När skolgången blir en friskfaktor. Det många av intervjupersonerna speciellt betonar är vikten av samsyn och en gemensam definition av problematisk skolfrånvaro. Detta ser de som grunden för ett lyckat arbete. När vi inte ser frågorna på samma sätt och inte är överens om vad vi menar med problematisk frånvaro blir det svårt att få till en verklig förändring för eleven. En viktig lärdom blir att när skolan jobbar systematiskt och samverkar leder det ofta till goda resultat.

Sedan juli 2018 finns ett krav i skollagen att problematisk skolfrånvaro ska utredas skyndsamt. Rektor ska även anmäla till huvudman. De allra flesta kommuner som vi hittills intervjuat har kommungemensamma rutiner och handlingsplaner. Dessa ser lite olika ut men handlar om att anpassa insatsen utifrån hur omfattande och problematisk skolfrånvaron är. FNoFF projektet har utarbetat en handlingsplan som grundar sig på erfarenheterna från projektet #jagmed. Denna handlingsplan kommer att presenteras närmare i nästa blogginlägg – SÅ HÄNG MED!!!

/Lars Risberg & Ewa Ottonius, kuratorer på Centralt skolstöd Lotsen

Senast uppdaterad:

Publicerad: