Nu stärks SYV-resurserna!

Örebro kommun står inför ett utvecklingsarbete kring studie- och yrkesvägledning i kommunens grundskolor och anpassade grundskolor. Tjänster kommer utökas för att stärka förutsättningarna i att alla barn och ungdomar i Örebro kommun får den studie- och yrkesvägledning de är i behov av, och har rätt till. Satsningen utgör en del av Handlingsplan för likvärdig skola 2022–2027.

Vad?

Från och med höstterminen 2024 utökas befintliga deltidstjänster inom våra 7–9 skolor till 100%. Det innebär att alla studie och yrkesvägledartjänster inom Örebros grundskolor kommer att vara heltidstjänster. Inom ramen för uppdraget som studie- och yrkesvägledare ingår att stötta övrig skolpersonal i arbetet med studie- och yrkesvägledning, som är hela skolans ansvar.

En samordnade central tjänst för studie- och yrkesvägledning är tillsatt och ska verka för utveckling och samordning av skolornas arbete kring studie- och yrkesvägledning. En del av uppdraget handlar om att stärka arbetet med studie- och yrkesvägledning som en del av det systematiska kvalitetsarbetet, men också att omvärldsbevaka, följa aktuell forskning och nationella beslut inom området.

Varför?

Fler valmöjligheter, förändrade behörighetsregler till utbildningar, fler elever som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program, fler nyanlända elever, förändringar på arbetsmarknaden och den snabba tekniska utvecklingen i samhället innebär att barns och ungas behov av vägledning i skolan har ökat. Bristen på vägledning i tillräcklig omfattning och av god kvalitet medför att elevernas bakgrund blir mer betydelsefull för de val eleverna gör. Även bristen på arbetskraft inom många yrken gör att arbetsmarknadens behov av att studie- och yrkesvägledning fungerar väl har ökat.

Enligt skollagen har huvudmannen ansvar att se till att eleverna i årskurs 1–9 har tillgång till studie- och yrkesvägledning med kompetens som tillgodoser deras behov. Kompetensen behöver nödvändigtvis inte finnas inom den enskilda skolenheten. Däremot fastslår skollagen att endast utbildade studie- och yrkesvägledare får erbjudas tillsvidareanställning.

Hur?

Ja, hur möter vi upp elevernas behov av vägledning? Hur stärker vi barnen i deras valkompetens?

Det korta svaret på det är resurser, relevant innehåll, kunskap och samverkan. Professionsöverskridande samverkan på höjden och bredden, mellan hem och skola och självklart med eleven. Samverkan med civilsamhälle, andra skolformer och med näringsliv. Samverkan mellan rektor, lärare, studie- och yrkesvägledare, olika arbetslag och övrig skolpersonal. Samverkan mellan huvudman och skolan. Vi som vuxna behöver stötta i att överblicka alternativ för just den eleven. Att kunna bidra med aktuell kunskap om hur arbetsmarknaden och studievägar kan se ut. Det är vi vuxna som behöver slå våra kloka huvuden ihop för att integrera frågor om som rör studie- och yrkesvägledning inom ramen för ämnesundervisningen. Genom att vi tillsammans, från årskurs 1–9 erbjuder aktiviteter som utvecklar barnens kunskaper om arbetsmarknadens möjligheter stimulerar vi motivation till att kämpa på med sina studier och att våga drömma realistiskt om framtiden. Detta trots oroligheter i omvärlden.

Målet är att våra elever, utifrån sina förutsättningar, ska få en ökad självkännedom, ökad medvetenhet om arbetsliv och utbildning, stärkt valkompetens samt se relationen mellan sig själv och valalternativen. (Allmänna råden för studie- och yrkesvägledning)

Kristian Dyrvik

Kristian Dyrvik

Vad ska du bli när du bli stor? Visionen borde vara att så många elever som möjligt kan känna en upprymdhet av att förväntas besvara frågan och att kunna se på framtiden med tillförsikt. Att få stöd i att sätta realistiska mål och att nå dem. Att undanröja eventuella hinder och med kunskap om samhället belysa stigar som passar just den eleven. Att se möjligheterna, från barnstadiet till tonåren till livet som ung vuxen. Livet är fyllt av frivilliga och ofrivilliga brytpunkter som vi behöver hantera, vilka förutsätter att vi har verktyg tillhands. Övergångar som vi behöver stötta eleven i. Oavsett vilka förutsättningar man har, vilken skola man går på, var man bor eller vilka ens föräldrar är. Precis som utbildningen i stort behöver de vägledande insatserna och aktiviteterna behovsanpassas till elevernas olika åldrar, sociala hemförhållanden, skiftande språkkunskaper, könsidentitet och eventuella funktionshinder. Att se varje individ och dennes individuella behov. Att göra undervisningen och information om samhällets möjligheter och eventuella fallgropar tillgänglig för alla. Arbetet i skolan innebär utmaningar men också ständigt situationer med möjligheter att motivera och att vidga perspektiv.

Likvärdighet. Tillsammans fixar vi det!

/Kristian Dyrvik, samordnare för studie- och yrkesvägledning, Förskole- och grundskoleförvaltningen, Örebro kommun

Lediga jobb kan du läsa mer om SYV- tjänsterna som utlysts. Sista ansökningsdag är den 6 mars

Senast uppdaterad:

Publicerad: