Vivallaskolans resa till studiero – trygghet och elevhälsoarbetet

För ett år sedan karakteriserades vardagen på Vivallaskolan av bråk och stök. Idag är det istället en skola med struktur, god stämning, lugn, studiero och ordning. Pedagog Örebros artikelserie pekar på några framgångsfaktorer i den resa som Vivallaskolan har gjort. I del 2 fokuserar vi på trygghet och elevhälsoarbetet.

Skolan valde att utöka resurserna för elevhälsan som ett led i förändringsarbetet. Två kuratorer, fyra speciallärare, två skolsköterskor samt två specialpedagoger jobbar i Vivallaskolans starka team. Anna Väderklint är kurator på skolan sedan 2019 och ser elevhälsan som en viktig del i förändringen.

– Elevhälsan är en tydlig del av den resa Vivallaskolan har gjort och gör, tillsammans med ledningen och arbetslagen. Ledningen visar också att de ser elevhälsan som viktig. Vi har en dubbel uppsättning av samtliga professioner. Eftersom vi är en stor elevhälsa har vi också haft möjlighet att jobba mer elevnära, på individ- och gruppnivå, säger Anna.

Vivallaskolans elevhälsoteam

Under hästen 2019 gjordes flera förändringar i elevhälsan. Förutom förstärkningsåtgärderna, implementerades en helt ny elevhälsoplan. En systematik utvecklades i både i skolans åtgärdande arbete och i de förebyggande och främjande insatserna. Speciallärarna knöts också till elevhälsan istället för mot årskurser. Kuratorerna fick dessutom i uppdrag att leda skolans trygghetsarbete tillsammans med trygghetsteamet.

"Jobbar medvetet för att fungera som en samlad elevhälsa"

– Vi jobbar medvetet för att fungera som en samlad elevhälsa så att de sociala, medicinska och pedagogiska perspektiven på eleverna och grupperna kopplas samman. Elevhälsan jobbar gemensamt med exempelvis klasskonferenser för att få en systematisk överblick över eleverna på skolan, och kunna analysera den ur flera perspektiv, säger Anna Väderklint.

En nyckel i arbetet är att jobba mer aktivt mot arbetslagen. Varje vecka kan arbetslagen söka stöd hos de olika professionerna i elevhälsan. Ett förebyggande arbete från flera olika håll kan därför sättas in.

– Under föregående läsår har bland annat ett årshjul för lärare och ett för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande insatser arbetats fram. Genom att kontinuerligt utvärdera vårt arbete ser vi att vi gör rätt saker och att vi är på väg framåt i vår utvecklingsprocess, säger Maria Eriksson, specialpedagog.

Elevhälsan ser att deras arbete har förändrats mycket det sista året. Ett större helhetstänk kring eleven finns och organisationsförändringarna har också medfört samarbetsvinster mellan de olika professionerna.

"Nu kan vi prata kunskap"

– Speciallärarna är sedan förra läsåret en del av elevhälsan och det har också medfört att vi har utvecklat vårt arbete kring extra anpassningar och särskilt stöd. Som specialpedagog känner jag att förutsättningarna nu finns för att ha ett stort kunskapsfokus. Nu kan vi prata om kunskap, att utveckla undervisningen och lärmiljön, säger Maria Eriksson.

Något som är tydligt är att Vivallaskolan lyckats med att införa ett gemensamt tänk där alla drar åt samma håll och jobbar tillsammans. Effektiva kompetensutvecklingsinsatser inom till exempel ICDP och språkutvecklande arbetssätt har också varit effektiva för att skapa trygghet och studiero.

– Jag vill också lyfta relationsskapande och tillit mellan personal och elever, som en viktig del i det arbetet, avslutar Anna Väderklint.

I nästa del i artikelserien kommer vi lyfta de stödinsatser Vivallaskolan fått utifrån.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: