Bokblogg: Mötet med nyanlända

Bok på ett skrivbord

Nyanlända elever. Det pratas mycket om dem i skolan, i samhället och inte minst i media. Hur höjer vi måluppfyllelsen? Hur genomför vi undervisningen på bästa sätt? Hur blir eleverna inkluderade? Oavsett vem du är, vilken funktion du har i skolan är Tiia Ojalas bok Mötet med nyanlända – Vägen till en framgångsrik skolgång en av flera böcker som nu finns på marknaden som tar upp arbete med nyanlända elever, och kan ge dig en stöttning i eller inför ditt arbete med nyanlända elever.

Ojala har en filosofie magisterexamen i svenska som andraspråk, lingvistik och tyska och är dessutom lärare i svenska som andraspråk. Idag är hon verksam som föreläsare och läromedelsförfattare, men har erfarenhet av att undervisa nyanlända i alla åldrar. Boken är skriven ur en lärares perspektiv, och utifrån Tiias egna erfarenheter ges många praktisk och handfasta tips. Kontinuerligt kopplas det som är skrivet till LGR 11 och styrdokument samt aktuell forskning. Boken tar upp många olika delar när det gäller nyanlända elever, allt ifrån hur övergången från förberedelseklass till reguljär undervisning kan se ut, hur språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan stötta eleverna, hur man kan arbeta med social inkludering, kulturkrockar som kan uppstå samt hur läraren kan arbeta med nyanlända elever som har olika former av inlärningssvårigheter.

Även om boken är på ca 150 sidor så berör den många viktiga delar: organisation, inkludering, pedagogik, hemmet samt elevhälsa. Relevanta frågor tas upp i boken, frågor som är stora och som enligt mitt tycke berörs på ytan. Boken är en bok att inledningsvis läsa om man ska skaffa sig en uppfattning om vad man kan behöva fundera över när det gäller skolans arbete med nyanlända elever.

Att arbeta med nyanlända är mer än det som sker i undervisningen. Ojala tar upp vikten av en tydlig organisation vid mottagandet av eleven, att det finns rutiner på skolan så att den nyanlända eleven känner sig trygg, men även att den undervisande läraren känner likaså. Nyanlända elever är hela skolans angelägenhet. Hon påpekar vid flera tillfällen vikten av att utgå ifrån individen när det gäller skolgången för den nyanlända eleven, att ta hänsyn till vad som kommer fram vid elevens kartläggning, elevens studieteknik, drivkraft och hur eleven mår. Varje skola bör ha en genomtänkt plan för att välkomna in eleven i skolan. Precis som Ojala uttrycker det:

Elevens närvaro i klassrummet ska vara en tillgång, inte ett problem. (s.41)

Ja, hur blir eleven en tillgång - egentligen? Jag tror att det är viktigt med en djupare reflektion kring bemötande, undervisning och dess syfte. Och till vårt förfogande finns fler alldeles nyutgivna böcker som troligtvis erbjuder oss fler infallsvinklar kring förhållningssätt och synen på eleven, undervisningen och lärarens uppdrag samt hur vi omsätter detta i praktiken.

Det vore spännande att ta del av andra lärares tankar kring nedanstående titlar. Någon som tar stafettpinnen?

Sara Persson

http://www.nok.se/nyanlandaelever

Hulya Basaran

https://www.gothiafortbildning.se/88099181-product


/ Jennypher Löfgren, Lärare på Vivallaskolan 7-9 och Språk-, läs- och skrivutvecklare, Örebro kommun

Senast uppdaterad:

Publicerad: