Bokblogg: Lärarens kroppsspråk – ledarskap i klassrummet 2

Det är roligt att springa på en bok som är användbar för lärare i hela skolan! Vi sfi-lärare är annars vana vid att böcker visserligen är intressanta, men ändå helt eller delvis faller utanför det som upplevs relevant i vår konkreta arbetsvardag.

John Steinberg har dock skrivit just en konkret bok, som är användbar för alla lärare som vill ta sig an utmaningen att utvecklas i sitt ledarskap. Själv ser författaren boken som ”tillägnad pedagogernas metakognition” – det vill säga att leda lärare till medvetenhet om hur det egna agerandet påverkar lärande och relationer.

Handlandet är a och o

En grundtes i boken är nämligen att lärarens handlande är a och o. Den stora anledningen till det är, enligt Steinberg, att den svenska skolan är relationsstyrd. ”I en regelstyrd, auktoritär skola, har du sanktioner som du kan använda dig av. Men inte här i Sverige. Nej, här ska alla vara med, alla ska trivas och alla ska ha det så mysigt som möjligt”. I denna typ av skola blir också lärarens roll mycket mer komplex. Som lärare vinner du inte respekt utifrån din titel eller position. Istället bygger elevernas respekt och vilja att samarbeta med dig på att kommunikationen mellan er fungerar och att relationerna är goda.

Just därför, menar författaren, har läraren allt att vinna på att bli medveten om sin egen kommunikation, och med hjälp av små experiment utveckla och förfina den. I de experiment som föreslås i bokens olika avsnitt är det inte minst den icke-verbala kommunikationen som står i centrum. Läsaren uppmanas att fundera och testa sig fram på en rad olika områden. Vad signalerar utsmyckningarna och möbleringen i våra korridorer och klassrum? Vilka platser i klassrummet kan jag som lärare använda mig av för att ge instruktioner? Vad säger min gångstil och tempot jag rör mig i? Vilka gester och vilket röstläge bidrar till att förvärra eller lugna konflikter? Hur påverkar min andning (!) elevernas sinnesstämning och möjligheter till lugn och lärande? Och hur kan jag hantera fysiskt avstånd/närhet för att varken trampa in på någons revir eller upplevas distanserad?

Det är alltså små och ofta enkla saker som författaren uppmanar läsaren att reflektera över hos sig själv och pröva att förändra. Men därmed inte sagt att det är en enkel sak att göra – våra beteenden är ju så invanda. Men boken har en tillåtande ton, och budskapet är inte att man behöver ta sig an alla experiment eller följa dem i en viss ordning. Kanske är det något visst område som väcker läsarens intresse och där man, ensam eller med en kollega, vill skapa medvetenhet och utvecklas.

Fokus på HUR

Snarare än att fokusera på de större VAD- och VARFÖR-frågorna i skolan och lärarskapet, som ju lätt kan skapa frustration hos oss lärare eftersom de är så svåra att styra över, fokuserar boken på lärarens HUR – hur vi tar oss an vårt ledarskap i de mest vardagliga situationer. Författaren förnekar inte det faktum att skolan står inför stora utmaningar, och räknar upp en rad omständigheter som läraren inte har möjlighet att påverka: friskolereformen, kommunaliseringen av skolan, ständiga förändringar av förutsättningarna och brist på praktisk övning i lärarutbildningen, för att nämna några.

Men mitt i allt detta har läraren ett handlingsutrymme, och det som händer inom detta utrymme är mycket betydelsefullt för elevers lärande och välmående. Det tydliga fokuset på lärarens HUR, och att vi trots allt har möjlighet att påverka vår närmaste omgivning på ett betydande sätt, gör att boken känns viktig, uppmuntrande och upplyftande.

Citat:

”Effektiva lärare leder lärandet. De lämnar inte över detta till papper, textböcker och surfplattor.”

”På gott och ont är vi blixtsnabba när det kommer till att bedöma andra personers trovärdighet.”

”De framgångsrika pedagogerna i dagens komplexa skola är ofta ”grubblare”… De söker en förståelse för vad som kan bli bättre och de är på så sätt mer inrevärldsorienterade än andra.”

”Jomen, hör jag flera säga nu, det är inte så lätt. Schemat gör att jag inte har tid att göra i ordning… Jodå, jag förstår. Men jag struntar i dessa ursäkter. Jag säger bara som det är – om du inte modellerar beteendet du önskar för effektiv undervisning, så minskar du dramatiskt hur effektiv den kommer att bli”.

”Hur irriterad du än är, visa alltid artighet i alla situationer. Utan det går inga budskap fram.”

”Ditt kroppsspråk är ett av de viktigaste verktygen du äger för att utveckla relationer, motivation och en lärmiljö som underlättar för fler att lyckas.”

/Anna Nyman, lärare i svenska som andraspråk, Komvux Sfi

Senast uppdaterad:

Publicerad: