Bokblogg: Kollegialt lärande – resan mot framtidens skola

Kollegialt lärande handlar enligt författarna om att ta vara på skolledares, lärares och elevers gemensamma kraft, och är ett medel för att nå målet - ökad måluppfyllelse där skolans uppdrag och elevernas lärande står i centrum.

För att det ska bli framgångsrikt och inte bara handla om att dela tips med varandra krävs att hela skolan (både organisation och pedagogik) granskas och förbättras och att det leder till en undervisning som ger resultat för eleverna. I boken ges en fördjupad teoretisk förståelse och framgångsrika praktiska exempel på hur andra skolor har planerat och organiserat för att utveckla den inre processen och skapa en ”praktikgemenskap”, ett effektivt samarbete.

Ann-Christine Wennergren är docent i pedagogik och arbetar som vetenskaplig ledare i Ängelholms kommun där hon forskat om skolutveckling som bedrivs i ett nära samarbete med förskolor, skolor och kommuner. Ulf Blossing är professor i pedagogik och forskar om skolors förbättringsarbete och ledarskap. Boken riktar sig främst till rektorer, lärare (alla kategorier) och lärarstudenter men även till beslutsfattare inom utbildningssektorn.

Till skillnad från till exempel lärarlyften som syftar till att utveckla lärarnas enskilda kunskapsutveckling vill författarna lyfta fram förbättringsarbete som utgår från lokala behov i ett kollektivt arbete, något som är viktigt enligt forskning om framgångsrikt utvecklingsarbete.

Kollegialt lärande står för olika former av gemensamt arbete, där kollegor tillsammans undersöker sambanden mellan undervisning och elevers lärande. Samarbetet genomsyras av systematik, dokumentation, analys och kritisk granskning där man utvecklar gemensam kunskap genom att både lära av varandras erfarenheter och ta tillvara befintlig kunskap inom området. Den vetenskapliga grunden är en förutsättning, liksom att bidra till beprövad erfarenhet.

En styrka i boken enligt mig är att författarna som de själva beskriver till skillnad från många andra forskare, ger konkreta exempel på hur deras forskning kan komma till användning i skolor. De ger även exempel på konkreta redskap/samtalsmodeller där alla kommer till tals och tiden utnyttjas väl.

Att anpassa undervisningen - inte att ändra på eleverna!

I forskning om framgångsrika skolor kan man enligt författarna se att målen för uppdraget står i centrum. Där är lärarna överens om att huvuduppdraget är att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov för att främja elevernas lärande och erbjuda bästa möjligheter att utveckla kunskap och nå målen. Att anpassa undervisningen - inte att ändra på eleverna! För detta krävs ett gott ledarskap som visar att det finns vissa vägar att gå.

Författarna menar att:

Det redan håller på att hända. Medan rikspolitikerna debatterar skola i media och föreslår mer tid i skolan för eleverna, mer resurser till lärarna, läxor och betyg, som de närmast eviga åtgärderna för att förbättra skolan, pågår resan mot framtidens skola i högt tempo ute i landet. Det visar de exempel som vi har berättat om i boken.

Vill du veta mer om boken, fler konkreta tips hur man kan gå tillväga och koppling till annan litteratur, finns en längre version i min och Helenas Larssons blogg ”Högt och lågt om skolutveckling - 2H om 2 uppdrag” här på Pedagog Örebro.

Helmina Pallhed, förstelärare, Almby skola F-3

Senast uppdaterad:

Publicerad: