Bokblogg: Introduktion i förskolan – trygg start för likvärdig utbildning, av Sofia Källhage och Josefin Malm

Åsa Oskarsson Särnholm, rektor Villekulla förskola har läst "Introduktion i förskolan – trygg start för likvärdig utbildning". En bra och lättläst bok som passar alla i förskolan, menar Åsa.

Författarna, Sofie Källhage & Josefin Malm, beskriver sig som två helt vanliga förskollärare som har en förskolepodd där de pratar förskola och om kompetensutveckling men också vad som faktiskt är bra i förskolan.

Författarna inleder boken med att beskriva en vardaglig situation på förskolan: När man som personal ställs inför att introducera nya barn och att skola över barn till andra avdelningar. Hur klarar man det? Mycket ska förberedas, många samtal ska genomföras och det krävs en hel del planering och reflekterande av personalen på avdelningen.

Författarna börjar boken med att diskuterar om vi tar hela utbildningen i beaktande när vi tar in ny forskning och inför nya metoder eller gör vi som vi alltid har gjort i vissa delar? Det finns en risk att vi i introduktionen tenderar att arbeta mer utifrån erfarenhet än efter faktiska förutsättningar och hur vårt uppdrag är utformat enligt författarna.

Stor händelse att börja förskolan

Jag håller med författarna om att det är en stor händelse att börja förskolan för de allra flesta familjer. Barn och familjer är olika och förskolan behöver arbeta på olika sätt, men ansvaret är alltid förskolans. Vi kan aldrig förminska eller förenkla vikten av ett gott relationsskapande och förskolan måste se över organisationen så att den blir tydlig för alla, barn, vårdnadshavare och personal.

Introduktionen är ofta stressiga och arbetstyngda perioder. Det ställer höga krav på oss pedagoger och verksamheten blir synad i sömmarna. Har vi en fungerande organisation kring introduktionen och tydliga strategier med en struktur som alla känner sig trygga med kommer arbetet förbättras på flera sätt” (s 9)

Lugn och tydlighet är två ledord som författarna arbetar utifrån. De orden har de med i allt de gör. Det gäller för barnen med också för personalen som arbetar. Kanske inte alltid så lätt enligt författarna men väldigt bra att tänka på i stressade situationer.

Ska vara personliga men inte privata

Vi som personal behöver vara professionella och tydliga enligt författarna. Vi ska vara personliga men inte privata. Som anställd i förskolan ska vi bemöta föräldrar med våra professionella åsikter som utgår från skollag och läroplanen, inte hur vi gör med våra egna barn hemma.

Barns bästa på förskolan ser ut på ett sätt och barns bästa hemma ser ut på ett annat. Genom att tänka att barnets bästa är att sitta i knä på en vuxen blir det något som blir svårt att tillgodose för alla. Om vi istället reflektera tillsammans i kollegiet över hur vi skapar trygghet för många barn, kan all personal räcka till” (s 27)

I hela boken återkommer författarna till anknytningsteorierna. Hur viktigt att vi som personal kan förhålla oss till dem och vara trygga i vår profession. Samtidigt som vi enligt författarna måste ha kunskap om att vi inte kommer kunna knyta an till barnet på samma sätt som barnets närstående gör. Vårt uppdrag i förskolan är att skapa tillitsfulla relationer, glädje, trygghet och gemenskap och på så sätt kunna leka och lära barnen genom vår utbildning och undervisning i förskolan. Författarna menar att innan barnet påbörjar sin introduktion behöver vi som personal förklara två viktiga saker för föräldrarna: Anknytnings trappan och hierarkin.

Fokus på lärmiljöns betydelse

Pärlor i förskolan

En stor del i boken belyser även lärmiljöns betydelse. Författarnas grundtanke är att de vuxna inte ska bli barnets enda trygghet, även den fysiska miljön ska stötta barnen. Det blir då en hållbar arbetsmiljö för både barn och personal.

Personalen på förskolan behöver enligt författarna komma bort från känslan av att vara oumbärlig. Det räcker inte med att barnen är trygga med oss vuxna för att må bra, miljöerna ska bjuda in till positiva upplevelser. Under introduktionen är det viktigt att barnen tillsammans med sin vårdnadshavare får utforska alla delar av vår verksamhet. Personalen får då möjlighet att se vad som väcker barnets nyfikenhet. Den nyfikenhet kan personalen sedan komma ihåg att fokusera på när barnet är utan sin vårdnadshavare.

I förskolan utgår vi från ett uppdrag och vi ska erbjuda barnen vissa saker. Vi kan inte välja bort något som vi personligen inte tycker är bra. Det är viktigt att förmedla det uppdraget till föräldrarna. I förskolan har barnen rätt att göra vissa saker och det är inget som föräldrarna kan fatta beslut om. Föräldrar kan få ha åsikter om till exempel digitala medier, men det betyder inte att vi ska sluta jobba med det. Vi ska istället förmedla förskolans uppdrag till föräldrarna och förklara varför vi erbjuder visst material.

”Vår organisation bygger på hållbarhet. Det betyder att den alltid ska fungera, oavsett vilka som arbetar och även om vi befinner oss i en pågående introduktion” (s 71)

Författarna beskriver övergångar mellan avdelningarna

I slutet av boken beskriver författarna kort om övergångar mellan avdelningar inom förskoleenheten eller byte av förskoleenhet. Författarna belyser vikten av att de berörda utbyter kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i barnets utbildning för att skapa kontinuitet och sammanhang för barnet. Har barnet fått träffa och skapa en relation till de vuxna som arbetar på den ”nya” avdelningen kommer övergången gå smidigare. Det är viktigt att ha en organisation och plan för hur introduktionen till ny avdelning ska se ut.

I slutet av boken finns det bilagor med förslag om hur folder till vårdnadshavare kan se ut.

Jag tycker att Källhage & Malms bok har många bra tankar som kan lyftas upp och reflekteras kring. Vikten av att ha en fungerande organisation för att få en tydlighet och ett lugn. Vikten av att all personal på en förskoleenhet vet hur förskolan arbetar med introduktion är viktig utifrån en likvärdighet för barnen. Boken är väldigt lättläst och passar att läsas av alla personal i förskolan. Kan vara extra bra att läsa för ny personal som inte har så mycket erfarenhet av introduktion i förskolan.

/Åsa Oskarsson Särnholm rektor på Villekullas förskola

Senast uppdaterad:

Publicerad: