Bokblogg: Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar, av Veronica Gustafsson

Veronica Gustafsson är lärare, specialpedagog och föreläsare. Hennes syfte med den här boken är att öka medvetenheten om hur nedsatta exekutiva förmågor påverkar elevernas skolsituation. Boken presenterar olika sätt att förstå, bemöta och kompensera för elever med utmanande beteende.

Elever-som-utmanar-oss-recension

Enligt författaren handlar boken om ”de elever som utmanar oss som lärare – de som håller oss vakna om nätterna men som i slutändan gör oss till bättre pedagoger” (s.5).

Genomgripande för boken är att författaren blandar egna erfarenheter med teori och forskning. Eleverna har varit Gustafssons bästa lärare och hon har ett tydligt förhållningssätt där empati och ett nyfiket utforskande utgör grunden.

Vidare skriver Gustafsson att elever som utmanar är vana vid att bli dömda utifrån sitt handlande varför deras försvarsmurar ofta är höga och att attack har blivit bästa försvar. Empati, relation och bemötande är hennes främsta verktyg. Men detta behövs inte bara i mötet med eleverna utan även i mötet med kollegor och vårdnadshavare. Ibland infinner sig rädsla, skam och skuld även hos oss professionella och i mötet med vårdnadshavare blir maktbalansen ibland extra tydlig.

Föräldrar till barn med utmanande beteende har ofta dåligt självförtroende då det gäller föräldraskapet och även här blir bemötande viktigt. Gustafsson menar att oavsett pedagogiska metodval behöver vi ha ett prestigelöst förhållningssätt där dialogen präglas av nyfikenhet, öppenhet och empati. Hon skriver: ”Om vi försöker förstå våra medmänniskor och deras agerande har vi mycket goda förutsättningar att lyckas” (s.109).

Gustafsson kopplar hela tiden till skolans uppdrag och vad skollagen säger vilket ger en god insikt om vad skolan har att utgå ifrån. Delaktighet, inkludering, extra anpassningar och särskilt stöd behandlas och problematiseras.

Modeller, fallbeskrivningar och forskning

För att möta elevernas olika behov presenterar Gustafsson ett antal användbara modeller som hon på ett inspirerande sätt kopplar till olika fallbeskrivningar. Utgångspunkten är Ross W Greenes tankar att barn gör rätt om de kan och om de inte kan så behöver vi hjälpa dem. För att veta hur vi ska hjälpa eleverna behöver vi först kartlägga färdigheter för att sedan kunna formulera de olösta problemen. Här är elevens delaktighet av yttersta vikt och Gustafsson ger förslag på olika sätt att samtala med eleven som exempelvis ritprat eller sociala berättelser.

Något som jag verkligen uppskattar med boken är att författaren inte bara refererar till andra rapporter, böcker och forskningssammanställningar utan att hon även sammanfattar dessa kort vilket ger läsaren en gedigen lista på boktips för fortsatt läsning.

Läsvärt för alla som arbetar i skolan

Är detta en bok bara för pedagoger? Boken kopplar hela tiden till mötet mellan eleven och pedagogen men boken kan helt klart läsas av alla som arbetar inom skolan. Gustafsson skriver att ”när vi kan sammanföra pedagogik med psykologi och socialt arbete kan vi nå så mycket längre” (s.98). Detta är som en röd tråd genom hela boken – vikten av att elevhälsan arbetar främjande och förbyggande och finns med där eleverna och pedagogerna finns – inte att elevhälsan bara ska ”kopplas in” när det uppstår svårigheter.

Vi vet alla att det inte finns några standardlösningar på hur en skola ska organiseras för att varje elev ska nå sin fulla potential. Gustafsson förhoppning med boken är att de erfarenheter och de forskningsrön som hon presenterat kan vara med och bidra till fortsatta utvecklande diskussioner ute på skolorna. Denna förhoppning är fullt möjlig.

Jag kan varmt rekommendera boken, innehållet presenteras på ett lättillgängligt sätt och de olika fallbeskrivningarna ger inspiration och framför allt underlag för diskussion ute i arbetslag och elevhälsoteam.

Kanske är det inte så mycket nytt i boken men min uppfattning är att exempelvis begrepp som värdegrund eller tillgänglighet aldrig kan diskuteras tillräckligt. Dessutom får man genom boken en uppdatering kring den senaste forskningen gällande bland annat psykisk ohälsa och vilken enastående skyddsfaktor en fungerande skolgång är. Boken tydliggör vilka ofantliga möjligheter skolan har att kompensera för riskfaktorer som exempelvis bristande exekutiva förmågor.

/Ewa Ottonius, kurator på Lotsen, Central skolstöd

Senast uppdaterad:

Publicerad: