Gå till innehåll

Barns och elevers språkutveckling är grunden för allt lärande inom förskolan och skolan. För att kunna anpassa elevens undervisning utifrån förutsättningar och behov behöver språkutvecklingen följas kontinuerligt. Här finner du en sammanställning över bedömningsstöd och kartläggningsmaterial som Örebro kommun använder i undervisningen.

LegiLexi – för kartläggning av elevers läsutveckling i årskurs F-6

FOTO: LegiLexi

Örebro kommun har slutit ett avtal med LegiLexi för kartläggning av elevers läsutveckling i årskurs F-6. LegiLexi är ett digitalt verktyg som erbjuder kartläggning av elevers läsutveckling på flera plan: läsförkunskaper (fonologisk medvetenhet), avkodning, språkförståelse och läsförståelse.

En implementering av verktyget pågår just nu i kommunen. Kvalitetsavdelningen i Förskole- och grundskoleförvaltningen har i uppdrag att stötta skolorna i användandet av verktyget.

Läs mer om arbetet på Pedagog Örebro:

Digitalt verktyg ger helhetsbild av elevers läsutveckling

Många fördelar men anpassningar behövs för att använda LegiLexi i anpassad grundskola

LegiLexi är ett digitalt verktyg som möjliggör att följa elevers läsinlärning över tid. Bakom testernas utformning finns namnkunniga svenska läsforskare och verktyget är baserat på ”Simple View of Reading” med tester som avgränsat kartlägger avkodning, språk- och läsförståelse. Testerna är standardiserade och har visat på hög validitet och reliabilitet.

Verktyget är utformat så att du kartlägger de olika färdigheterna för sig och därför mer exakt kan få veta vari styrkor och svagheter består och kan därför stötta ditt arbete med att anpassa undervisningen utifrån behov på klass-, grupp- och elevnivå.

LegiLexi är ett kartläggningsverktyg av läsutveckling som på ett gediget sätt kompletterar Skolverkets Bedömningsstöd och NP i svenska årskurs 3.

Läs mer om LegiLexi på deras hemsida.

Implementeringen av LegiLexi i Örebro

Rektorerna efterfrågade ett digitalt kartläggningsverktyg. LegiLexi uppfyllde kraven och finns nu som ett kommungemensamt verktyg. För att implementeringen ska bli så bra som möjligt utbildades under våren 2023 en "förtrupp" i syfte att lära sig verktyget och analysen för att kunna stötta kollegorna på respektive skola i det breda införandet av verktyget.

Teamet FGF - LegiLexi startades i syfte att dela goda exempel och fungera som resursbank i användningen av verktyget och som stöd för upplägg av undervisning och träning för en god läsutveckling för alla elever.

Skolverkets material

Nyanlända elever ska så långt det är möjligt genomföra de ordinarie kartläggnings- och bedömningsstöden samt de nationella proven. Dessutom ska de kartläggas steg 1 och 2 på sitt starkaste språk samt vid stadieövergångar vara bedömda enligt Bygga svenska. För nyanlända elever på högstadiet ska även en individuell studieplan upprättas.

Alla elever från förskoleklass - åk 9

Redan i förskoleklass ska en kartläggning genomföras under höstterminen för att kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass. Materialen Hitta språket och Hitta matematiken är stöd för att genomföras kartläggningen och är obligatoriskt att använda. Syftet med materialen är att tidigt identifiera elever som visar en indikation på att de inte kommer nå kunskapskraven i årskurs 1 och 3 i grundskolan eller i årskurs 4 i specialskolan. Syftet är också att få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar. Hitta språket – Hitta matematiken

 

Sedan vårterminen 2021 finns ett frivilligt stöd till det nationella kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken. Stödmaterialet vänder sig till dig som är lärare i förskoleklass och undervisar elever som är nya i det svenska språket och/eller elever som inte har kommit så långt i sin andraspråksutveckling i svenska.

När eleven går i årskurs 1 är det obligatoriskt att använda Skolverkets nationella bedömningsstöd i läs– och skrivutveckling i årskurs 1–3. Bedömningsstödet i läs– och skrivutveckling ska underlätta uppföljningen av elevers kunskaper i årskurs 1–3. Som lärare kan du med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har läs- och skrivsvårigheter. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Det är en fördel om undervisande lärare är den som genomför uppgifterna i bedömningsstödet. Då kan läraren med stöd av materialet upptäcka områden som den fortsatta undervisningen i klassen behöver fokusera på. Observera att det är i årskurs 1 som materialet är obligatoriskt, dock kan det med fördel användas i årskurs 2 och 3 men det är inte obligatoriskt. Bedömningsstöd åk 1-3

Nästa steg för att följa elevers språkutveckling är de nationella prov som är obligatoriska att genomföra. Syftet med nationella prov är att ge elever samma förutsättningar att visa vad de kan. De är tänkta att vara ett stöd för läraren så att hon eller han kan ge sina elever rättvisa bedömningar och i vissa årskurser betyg. Elever i grundskolan gör nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. De flesta prov görs på specifika dagar som Skolverket bestämt.

I årskurs 3 finns nationella prov i matematik och svenska eller svenska som andraspråk. Alla elever gör proven under en viss period på vårterminen.

I årskurs 6 finns det prov i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk. Alla skolor gör proven på bestämda dagar under vårterminen. Det finns även muntliga prov i engelska, matematik och svenska som skolan genomför när de vill under en viss period på höstterminen.

I årskurs 9 finns det prov i engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk samt i något SO-ämne och något NO-ämne.

Alla skolor gör proven på bestämda dagar under vårterminen. Det finns även muntliga prov i engelska, matematik och svenska som skolan genomför när de vill under en viss period på höstterminen. Nationellt prov åk 3, 6 och 9

Nyanlända elever åk 1-9

När det gäller nyanlända elever måste skolan göra en inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper för att sedan kunna placera eleverna i rätt årskurs och undervisningsgrupp. Till stöd för bedömningen finns Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2. Kartläggningsmaterialet består av tre steg där steg 1 och 2 är obligatoriska att använda i den inledande bedömningen och steg 3 är ett frivilligt stöd för ämneslärare. Kartläggning steg 1, 2 och 3

Bygga svenska är ett bedömningsmaterial som hjälper lärare i grundskolan och gymnasieskolan att följa nyanlända elevers språkutveckling. Materialet är utformat för alla lärare som undervisar nyanlända elever och kan användas även då elever har nått en avancerad nivå i sin språkutveckling och till övervägande del deltar i ordinarie undervisning.

Tanken är att du som är lärare eller skolledare använder materialet tillsammans med uppgifter och underlag från egen undervisning eller verksamhet. På Skolverkets bedömningsportal finns förutom bedömningsmaterialet även bedömda elevexempel, som konkretiserar prestationer på olika steg och filmer med beskrivningar av stegen.

Observera

I Örebro kommuns kommunala skolor är det sedan ht-18 obligatoriskt att använda Bygga svenska som bedömningsstöd på de flerspråkiga elever som inte uppnår kunskapskraven i svenska som andraspråk. Vid stadieöverlämningar ska elevens profil bifogas till mottagande skola.

Här hittar du Bygga svenska

Skolan ska upprätta en individuell studieplan för nyanlända elever som tas emot i högstadiet i grundskolan eller specialskolan och som har fått sina kunskaper bedömda. Den individuella studieplanen ska upprättas senast två månader efter att eleven tagits emot i skolan. Det är lämpligt att skolan gör det i samband med den inledande bedömningen.

De kommunala skolorna i Örebro kommun har en mall på en individuell studieplan som ligger på Intranätet.

Här hittar du Individuell studieplan

Örebro kommun riktlinjer för mottagande och utbildning för nyanlända elever (Örebro kommuns Intranät)

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se