Så arbetar jag med en STL-cirkel i SO och svenska

Nu tycker jag det är hög tid för ett andra blogginlägg om hur jag arbetar med STL, skriva sig till lärande, som metod för att utveckla elevers kunskaper med hjälp av skrivandet. Denna gång med fokus på ett annat ämne än endast svenska.

Det är otroligt roligt att se elevernas kunskapsutveckling och hur trygga de blir i det arbete som genomförs på lektioner. Med denna STL som metod så upplever jag att de är mer självgående och jag har lättare att nå och motivera alla elever. Min upplevelse är att de både skriver längre och mer utvecklade texter. 

Med digitala verktyg så har jag en bredare verktygslåda att ta till för de elever som har läs- och skrivsvårigheter, kompensatoriska skäl. Elever som behöver kan lyssna på text och följa med i texten samtidigt genom att få den uppläst i Word. Då blir det även lättare att bearbeta texten. Elever som behöver kan tala in text i stället för att skriva och därefter bearbeta den. De kan läs-lyssna på en bok på exempelvis Polylino för att inhämta faktakunskaper inom området vi arbetar med. Texter som inte finns inlästa kan fotas med appen Prizmo go och sedan lyssnas på.

STL kombinerar olika framgångsfaktorer för lärande som genrepedagogik, cirkelmodellen, formativ bedömning, återkoppling och utmanande undervisning. De går som en röd tråd genom hela STL-cirkeln. För att förstärka dessa delar används digital teknik. Digital teknik används också av kompensatoriska skäl.

Tema forntiden på höstterminen i åk 3, en STL-cirkel på ca 6 veckor

Vi har haft tema forntiden. Vi tog även med berättande text och argumenterande text som en del av arbetet. Temat pågick under cirka 6 veckor.

Vi utgick från syfte och centralt innehåll i Lgr 22, SO samt svenska åk 1 - 3.

Vi började med att prata om källor och om hur vi kan veta något om hur det var förr. För att bygga upp en förförståelse och inspirera eleverna inför ett skrivande så lärde vi oss forntiden på olika sätt. Vi började med jägarstenåldern. Vi såg filmer om hur det kan ha varit då, läste i vår SO-bok och i andra faktaböcker som vi hittade på Polylino. Vi la även upp uppgifter från läromedlet på ne.se. Alla fyllde i en lista om vad de hade, hur de bodde och vad de gjorde på den här tiden. Vi läste även en berättelse om en pojke som levde på jägarstenåldern. Elevernas nästa uppgift var att skriva en egen berättelse om någon som levde på jägarstenåldern.

På svensklektionerna så repeterade vi strukturen för en berättelse. Klassen kom tillsammans på förslag på olika början, handling och avslut. Vi gjorde listor på namn som personen skulle kunnat ha på denna tid. Vi skrev även en gemensam berättelse.

Eleverna fick planera sina texter i en mall och ta hjälp av sina anteckningar om vad de hade, hur de bodde och vad de gjorde på den här tiden. De planerade och tittade så de fick med allt med hjälp av checklistan. De som ville tog även hjälp av förslag på namn, handling och avslut.

De elever som har svårt att ta till sig berättelsestrukturen kan få fylla i en lucktext som de sedan skriver av och bygger ut själva. Hur kan alla göra samma sak men några med mer stöd?

Eleverna skrev sin berättelse på dator i Word. Genom digitala verktyg så finns även möjligheten att tala in text/respons samt att lyssna igenom sin text för den som behöver den anpassningen. Jag brukar vilja att alla läser igenom men även lyssnar igenom sin text. Då brukar de lättare upptäcka stavfel och att de glömt exempelvis punkt.

Eleverna fick ge respons med hjälp av responsstarter och därefter bearbeta sin text. Många inspirerades av det andra skrivit och några ville även bjuda på tårta, det vill säga visa sitt utkast för klassen för att inspirera eller för att få lite hjälp att komma vidare. När de var klara fick de rita en bild till sin berättelse.

Vi satte in texten i SO-boken som vi dokumenterar i och läste upp den för en kompis. Därefter fortsatte vi att lära oss om bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi nosade även lite på vikingatiden eftersom eleverna var så nyfikna på detta.

Vi läste faktatexter, såg faktafilmer, gjorde uppgifter på ne.se och såg på Arkeologens dotter på urplay.se. Vi fyllde i hade, bodde och gjorde om varje tidsperiod. Eleverna fick även göra en amulett av lera som de skrev med runskrift på, inspirerad av Arkeologens dotter. Nästa skrivuppgift var att skriva en argumenterande text om man exempelvis ville leva i nutid eller på bondestenålder eller på järnåldern i stället för i nutid och så vidare.

Jag började med att visa en insändare på tavlan. Vad kan detta vara för texttyp? Vad vill texten förmedla? Vi pratade om syftet med texttypen, att uttrycka en åsikt samt att argumentera för denna åsikt, att försöka övertala lyssnaren/läsaren att tycka samma sak. Vi repeterade hur texttypen är uppbyggd och pratade om vad åsikt, argument och motargument är och att man sammanfattar och uttrycker åsikten igen i slutet av texten. Vi tittade på exempeltexter.

Vi gjorde en ordbank med ord som; för det första, för det andra, dessutom, därför, å andra sidan, däremot och skrev en gemensam text.

De fick prova på att skriva en argumenterande text utifrån några förslag som exempelvis nationella prov eller inte, man borde få ha keps i skolan eller mobilförbud eller inte. De gav varandra respons och bearbetade sin text.

Därefter så fick de göra ett Venn-diagram om de två tidperioder, exempelvis nutid och bondestenåldern.

Slutligen så skrev de en argumenterande text om dessa. Vilken var bäst att leva i och varför?

Vi skrev ut texterna, klistrade dem på färgat papper och satte upp dem så att de kunde läsas av många.

Vi gjorde en avstämning om forntiden och en sammanfattande bedömning av elevernas kunskaper i SO samt i svenska kring detta tema. Vi analyserade undervisningen på grupp- och individnivå och planerade för fortsatt undervisning.

Har jag kastat alla pennor och tagit bort allt läromedel? Icke sa Nicke! Vi använder fortfarande papper, penna och läromedel. Vi har varierad och differentierad undervisning och STL är en del av det.

Vi antecknade för hand, planerade för hand, skrev stödord för hand och skrev sammanfattningar om något vi läst eller sett som i exemplet ovan.

Att ta sig igenom en cirkel kan ta lång tid eller pågå i någon vecka. Idag bjöd jag på ett längre tema på ca 6 veckor och nästa gång ska jag försöka bjuda på ett mycket mindre omfattande tema.

Kika in hos mig på Instagram för mer inspiration. @kunskap_gladje_trygghet

/Emma

Senast uppdaterad:

Publicerad: