Gå till innehåll
  • Start
  • / Bloggar
  • / Ökad närvaro – bättre kunskapsutveckling – ökat ansvarstagande

Ökad närvaro – bättre kunskapsutveckling – ökat ansvarstagande

Vårt resonemang har fokus på kunskapsutveckling, på det pedagogiska arbetet i klassrummet, och på hur elevers lärande kan underlättas av vårt arbete i arbetslag och klassrum. Vi väljer därpå att avstå från begreppet “ökad måluppfyllelse”, mot bakgrund av att vi ser det begreppet som mer användbart på övergripande verksamhetsnivå.

På ledningsnivå, övergripande:

Samsyn när det gäller frånvarorutiner, såväl giltig som ogiltig frånvaro. Problem är bland annat myndiga elever som själva anmäler sin frånvaro. Rutiner för varningar och anmälan till CSN bör synkroniseras mellan de kommunala skolorna – principer ska vara desamma på våra enheter.

Obs att vi också har skyldighet att utreda anmäld frånvaro, och dess orsaker. En viktig princip är att hantering i möjligaste mån ska ske på administrativ nivå, och att subjektiva avgöranden blir så få som möjligt. Vi föreslår samma regler, principer, rutiner och dokument på de olika skolorna – det gynnar likvärdighet mellan våra skolor.

På nivå arbetslag, kollegiala samtal:

Samsyn inom kollegiet när det gäller elever som uteblir från prov, exempelvis genom frånvaroanmälan. Hur får vi elever att ta ett större ansvar för dessa frågor? Hur hanterar vi inom arbetslagen elever som uteblir, eller missar viktiga genomgångar/information, eller kanske viktiga delar av det centrala innehållet i en kurs? Ett sätt är att vi använder oss av planerad, schemalagd ”studietid” som finns på schemat varje vecka (bra exempel från till exempel Virginska skolan, och från Engelska skolan).

På Virginska tas till exempel, 10 min från övriga lektioner för att skapa 2 schemapositioner studietid varje vecka. Alla klasser arbetar med sina mentorer på plats under dessa studietidspass och där har eleverna själva möjlighet att rikta sitt arbete utifrån behov. Studietiden är obligatorisk för alla elever och registreras som en egen kursgrupp. Omprovstillfällen begränsas och styrs till bestämda veckor.

På lärarnivå, alternativt mentorsnivå:

Coachande samtal/motiverande samtal (exempel från Vi) – samtal syftar till delat ansvar, och att eleverna blir medvetna om sin egen roll, sitt eget ansvar. VI använder som metafor tanken på att definiera vem ”som äger bollen” – målet är samsyn mellan, exempelvis, mentor och elev.

I klassrummet:

Vi tror att en ökad autonomi kan få eleverna att uppleva undervisningen som mer meningsfull och relevant. Det handlar om att ta ägarskap i sitt lärande genom en ökad delaktighet. Pedagogens roll i sammanhanget blir att i dialog med eleven komma överens om hur ett specifikt lärandemål skall uppnås, att lyssna in elevens idéer och ge eleven förtroendet att genomföra dem. Det kan gälla allt från valet av texter till examinationsform.

Varje lektion måste också erbjuda möjligheten till reflektion för varje elev (Visual thinking examples)– lektionen blir därmed viktig, och en stor del av lärandet förläggs till lektionspassen. Även examinerande uppgifter, prov m.m. genomförs i så stor utsträckning som möjligt i våra klassrum – gärna i ”låsta” miljöer (typ exam.net), där en uppgift kan inledas under en lektion och avslutas lektionen därpå.

/Lars Tuvestad, Rudbecksgymnasiet, Daniel Broadley, Rudbecksgymnasiet,
Ulrika Dufman Rydén, Rudbecksgymnasiet, Anne Granfelt, Karolinska gymnasiet, Eva-Lena Therus, Virginska gymnasiet, Sofie Holmqvist, Virginska gymnasiet, Anna-Lena Kanto Virginska gymnasiet, Maria Ersmark, Virginska gymnasiet, Anne-Sophie Skalin, Rudbecksgymnasiet

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se