Gå till innehåll
  • Start
  • / Bloggar
  • / Att få språket att fungera i klassrummet

Att få språket att fungera i klassrummet

– Får jag? – Kan jag? – Jag vill! – NU förstår jag! – Jag vet! 2-3 ord kan betyda så mycket… Det är ju dessa ord som en lärare vill höra. En nyckel till lärandet är språket. Att eleven vet ordens betydelse och hur de används i välbekanta, men även nya sammanhang.

Att vara pedagog är att underlätta och befrämja inlärningen hos den som ska undervisas. Att ha eleverna med på tåget, är ju själva meningen med varför vi går till jobbet varje morgon och varför de flesta elever också kommer dit. Jag tror att alla barn vill lära sig, men ibland går det snett och några blir busiga och andra blir tysta och sluter sig inom sig själva. Vi lärare ska ju hjälpa eleven att nå så långt som det är möjligt för just den eleven. Ett svårt uppdrag? Jag tror inte det. En nyckel till lärandet är språket. Att eleven vet ordens betydelse och hur de används i välbekanta, men även nya sammanhang. Att orden blir ens egna och att man törs använda dem.

Detta sker inte per automatik, utan kräver mycket av läraren i första hand och av eleven så småningom. Varje lärare bör veta hur man lär sig skolspråket och hur man får det att bära i klassrummet. Först och främst måste den undervisande pedagogen veta ämnets genre och vilka ord och begrepp som hör till det ämnet som man ska arbeta med för tillfället.

Starta nya teman med en genomgång av ämnets ord och begrepp

För att alla elever ska vara med på banan, bör man alltid starta nya teman med en genomgång av ämnets ord och begrepp. Gärna i form av en mind-map, där du samlar in elevernas kunskaper i ämnets ord och begrepp. Sedan fyller läraren på med det som eleverna behöver i form av ord, men även förklaringar till vad de nya orden betyder. Detta ska ske i en form av interaktion mellan lärare-elever, elever-elever och elever till lärare. Här bör man som lärare ha förberett sig med bilder som visas samtidigt som man hör och ser orden.

När alla har hört, sett och talat om orden ska eleverna arbeta med dem. Gärna i meningar där de viktigaste orden saknas. Kanske i form av enklare frågor just i syftet att lära sig ordens mening och betydelse. Eventuellt papper med orden och förklaringar till dessa som passar till, där eleven parar ihop rätt ord och förklaring. Man kan även ha viktiga begrepp som ska paras ihop med en bild som visar ordets betydelse. Detta beroende på vilken årskurs du arbetar i. Detta moment kan ske i par eller individuellt.

En bilduppgift kan vara att tillverka bilder i anslutning till temat som eleven arbetar med för tillfället. Detta moment kan ibland kännas jobbigt, därför att eleverna ligger på olika nivåer. Använd gärna "duktiga elever" till att bli dina extra kollegor, om de vill. Elever lär mycket av andra elever. Barn och ungdomar förklarar på ett sätt som gör att kompisarna förstår. Här får du också tillfälle till att göra formativa bedömningar.

Studiebesök gör ämnet mer levande

Studiebesök, utflykter och filmer kan göra att ämnet blir mer levande. För att dessa ska ge någonting krävs det att läraren förbereder och bearbetar besöket/filmtittandet före, under tiden och efter.

När du känner att många ord och begrepp börjar vara förstådda är det läge för att läsa text som hör till temat – gärna i olika svårighetsgrader. Finns inte detta kan du som lärare skriva text som passar den grupp som undervisas för tillfället. Du måste göra eleverna uppmärksamma på fet stil, kursiverad stil, rubrikers, bilders, tabellers och bildtexters värde. Vid textläsning måste du som pedagog förvissa dig om att texten innehåller orden som ni har arbetat med. De ska ju vara nyckelorden i texten. Ge frågor som visar om eleverna förstått det som står på raderna, men även mellan och bortom raderna, om ämnet tillåter detta.

Alla frågeord är viktiga då man lär sina elever att analysera och reflektera. Vem? Vilken? Vilket? Vilka? Varför? Hur? Vad? När? Var?

Det svåraste som finns i ett klassrumssammanhang är att skriva om det som man som elev har lärt sig. Att veta hur man skriver i just den genren. Därför är det lämpligt att lärare modellerar och visar hur text skrivs till ämnet. Först skrivs text i helklass. Eleverna berättar vad de vill ha med i texten och läraren visar hur man skriver och hur orden ska användas nu. När det känns som de förstår kan de skriva i par och slutligen enskilt.

I alla moment som man gör i klassrumssammanhang krävs det att eleverna repeterar, repeterar och repeterar. När du som lärare hör eleverna säga de där magiska orden: – Nu förstår jag! – Jag fattar! När du upplever att eleverna är engagerade och nyfikna, det är beviset på att du hamnat rätt.

Det är inte tyst i klassrummet. Det är ett tillåtande klimat och eleverna vill. Detta är inte alltid lätt, men en viktig del för en lärare att sträva mot. Eleverna måste ha grunden innan de kan diskutera ämnet, analysera och värdera.

Är ett komplext yrke

Lärare är ett komplext yrke. Du måste vara ledare, psykolog, kurator med mera. Detta tar kraft, men det ger ännu mer tillbaka. Du måste hitta ett sätt att undervisa på, som känns bekvämt och som passar för gruppen. Undervisningen måste ändå mynna ut i att eleverna ska nå målen. På sätt och vis kan man säga att det är som ett hantverk, med utrymme för lärarens kreativitet.

Chatrin Tageson heter jag. Jag har arbetat som lärare i cirka 30 år. Jag började som mellanstadielärare och insåg att jag var tvungen att veta HUR man undervisar för att eleverna ska nå målen.

De sista tio åren har jag arbetat med andraspråkselever och här föll alla bitarna på plats. Hur mycket språket betyder för inlärningen oavsett elevens kognitiva förmåga, ålder, bakgrund eller kön.

/Chatrin Tageson, förstelärare Centralt skolstöd

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se