Ett relationsskapande förhållningsätt under fyra år på Almby fritidshem

BAKGRUND: På Almby fritidshem följer pedagogerna sin klass från förskoleklass till och med årskurs 3. Ur en relationsaspekt vill vi berätta hur vår resa har varit från första mötet tillsammans mellan vuxna och barn. Med start i förskoleklass fram till och med årskurs 3. Vi möts dagligen av relationer på fritids, från morgon till sena eftermiddagen. Relationer är viktiga för utveckling och här har vi stor möjlighet att vara positiva vuxna förebilder. Därför vill vi lärare i fritidshem på Almby skola berätta om vår relationsresa som vi gjort tillsammans under snart fyra år på vårt fritids.

I början – förskoleklass

Året är 2017. Allt är förberett för att möta upp de nya förskoleklassbarnen födda 2011. Vi som ska följa dessa barn under fyra år är tre lärare i fritidshem och en elevassistent.

Vårt uppdrag är att under fyra år ge barnen goda verktyg för att klara av till exempel: turtagning, konflikthantering, lärande, normer och värden, genusperspektiv, uttrycka känslor, stopp min kropp, demokrati och relationer.

Vi visste att barnen skulle vara på olika nivåer i sin personliga utveckling och det kändes mycket utmanande: en del var blyga, några hade hemlängtan varje dag, en del behövde hjälp med toabesök, att ta på kläder, knyta skorna, hänga kläderna rätt i torkskåp för torkning, några hade syskon, några var ensambarn, en del hade lätt till gråt, en del var understimulerade, andra överstimulerade, en hade anpassad studiegång, en del kunde läsa, några kunde skriva, några var oroliga och andra var rädda.

Vi var spända och såg fram mot utmaningen att under fyra år skapa en god lärande miljö och visste att den viktigaste metoden för att lyckas med det var att skapa bärande relationer över tid. Det relationsskapande arbetet skulle göra det lättare att jobba med trygghetsfrågor, konsekvenstänkande, konflikthantering, lärande, självkänsla, ansvar, turtagning demokratiska processer och så vidare.

Årskurs 1 och 2

Under dessa år jobbade vi mycket med att skapa goda bärande relationer och vi såg att vårt relationsbaserade arbete tryggade våra barn. I årskurs 1 och 2 jobbade vi mycket med normer och värden, lugn och ro på fritids, turtagning, känslokoll, konflikthantering, ansvarstagande och vänskap. Relationerna vi skapade under de första åren gjorde att andra arbetssätt och metoder blev lättare. Vi jobbade mycket med vägledande samspel och att bemöta barnen med lyhördhet, ömsesidighet och återkoppling. Vi såg att under dessa två år tillsammans hade relationsarbetet gjort att vi byggt ett hållbart förtroende mellan pedagog och barn.

Då vår tid tillsammans är från tidig morgon till sen eftermiddag ser vi att när vi pedagoger har en bra kommunikation och lika samsyn så skapar vi goda förutsättningar för att inkludera barnen i de olika aktiviteter som erbjuds i vår verksamhet. Vi såg att miljön, strukturer och fasta ramar tryggade barnen och att det underlättade att skapa goda relationer.

Nu bara en termin innan vi gör överlämning till årskurs 4

Åren går fort och när vi nu summerar vår snart fyra år långa resa känns det både sorgset och lärorikt. Vi har under fyra år skapat bärande relationer och förhoppningsvis kommer våra barn att bära med sig dessa år och allt vi upplevt tillsammans. Vi känner att vi gett barnen en bra grund och bra med verktyg för sin vidare resa och vår förhoppning är att de kommer att se tillbaka på dessa år som lärorika. Vi ser stor vinning att jobba på detta vis då vi följer varandra under fyra år och att det gör att vi över tid har möjlighet att lägga en god grund för deras välbefinnande.

Almby skola – Vi rustar dig för livet

Skrivet av: Almby skolas Fritidshem, årskurs 3

Senast uppdaterad:

Publicerad: