Vivallaskolans resa till studiero – Stöd utifrån

För ett år sedan karakteriserades vardagen på Vivallaskolan av bråk och stök. Idag är det istället en skola med struktur, god stämning, lugn, studiero och ordning. Pedagog Örebros artikelserie pekar på några framgångsfaktorer i den resa som Vivallaskolan har gjort. I del 3 fokuserar vi på vilket stöd som Vivallaskolan fått utifrån.

Malin Nilsson och Marianna Moqvist Kakko, specialpedagoger på Lotsen, Centralt skolstöd, fick i uppdrag av Förvaltningen förskola och skola att stötta Vivallaskolans arbete. Med utgångspunkt från ESKA:s (Enheten för systematiskt kvalitetsarbete) kartläggning och möte med EHT och rektorer, skrevs i september 2019 en överenskommelse om att en ny elevhälsoplan skulle utarbetas samt att kompetensutveckling inom olika områden skulle inledas. De båda specialpedagogerna skulle också vara med att utveckla elevhälsoarbetet samt vara ett bollplank åt ledningsgruppen när det gällde utvecklingsfrågor.

– För oss på Lotsen var detta ett nytt typ av uppdrag eftersom det kom från förvaltningen. Det tog ett tag för oss att tillsammans med den nya skolledningen forma vårt uppdrag och våra roller i skolans utvecklingsarbete, berättar Malin Nilsson.

Viktigt att förstå och få mer insikt

För Malin och Marianna var det viktigt att förstå och få mer insikt i den situation som skolan befann sig i. Den första tiden var det därför fokus på att vara på skolan, lyssna in och vara med på lektioner, arbetslagmöten, möten inom elevhälsan och på ledningsgruppsmöten. Eftersom skolledningen också var ny tog det ett tag att hitta sina roller och formulera utvecklingsområden.

– En erfarenhet som jag tagit med mig av inledningen av samarbetet är vikten av information och dialog med alla som är berörda innan arbetet påbörjas, säger Marianna Moqvist Kakko.

Marianna Moqvist-Kakko och Malin Nilsson

Ganska snart formade de båda specialpedagogerna tillsammans med skolledningen två viktiga ledstänger i arbetet. Det handlade dels om utvecklingsplanen och elevhälsoplanen. Det saknandes rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete och dessa planer skulle hjälpa skolan att få rutiner och systematik i sitt arbete. Arbete med språkutvecklande arbetssätt, Widgit Online, elevhälsans arbetssätt, rutiner för dokumentation och ICDP-Vägledande samspel, blev också en viktig del i vägen framåt.

- Det fanns redan massor av kompetens och engagemang på skolan, men det behövdes en tydlig riktning och samordning av arbetet. Balansen mellan ett fint bemötande, att bli sedd och lyssnad på, samt tydliga rutiner och strukturer, behöver finnas på alla nivåer i en organisation, säger Malin Nilsson som fortsätter:

- Ett första steg var att skapa en lugn miljö på skolan, och där valde vi att lyfta och stärka arbetet med Vägledande samspel på skolan.

Tog ordentlig fart under hösten

Arbetet tog fart ordentligt under hösten. De båda specialpedagogernas roll har varit att vara ett stöd i processen med regelbundna möten med skolledning och elevhälsa för att reflektera över nuläge och nästa steg på vägen framåt. En resa som ibland har det varit lätt och ibland har det varit mer utmanande. 

– Redan i den fasen av vårt samarbete slogs jag av skolledningens prestigelöshet. Det var högt i tak och vi kunde öppet lyfta frågor och reflektera tillsammans. Rektorerna har med mycket engagemang och tydliga prioriteringar skapat förutsättningar, säger Marianna.

En viktig del i arbetet har också varit att se fritids och skolan som kompletterande verksamheter som jobbar med samma utvecklingsplan och mål. Detta för att ge eleverna fler lärtillfällen.

– Vi har ju hela tiden arbetat med att få samsyn och riktning på skolan och från i år finns det ett riktat mål för fritids i utvecklingsplanen. Vi arbetar med ett observations- och utvecklingsmaterial som har tagits fram av en forskare i Storbritannien och översatt av svenska forskare. Detta arbete är påbörjat men ännu inte utvärderat, säger Malin Nilsson.

Stora förbättringar

Utvärderingen i juni 2020 visade på stora förbättringar och att arbetet gett resultat. När det gäller till exempel bemötande och tydliga regler och rutiner sågs tydliga förbättringar. Malin och Marianna vill gärna lyfta pedagogernas engagemang och kompetens samt skolledningens arbete när det gäller att göra all personal delaktig, hålla i och hålla ut i arbetet, följa upp och utvärdera och ha en hel del is i magen.

Framgångsfaktorer i arbetet enligt Malin och Marianna

  • Ingen prestige
  • Samsyn kring mål och metod
  • Nedskrivna ledstänger (utvecklingsplan, elevhälsoplan, överenskommelse)
  • Lotsens roll tydlig på skolan
  • Regelbundna möten med rektorer
  • Delta i EHT, på lektioner, i personalrum. Skaffa kulturkompetens och känsla för rimlighet.

Även under detta läsår fortsätter samarbetet mellan skolan och specialpedagogerna på Lotsen. Nu fokuseras mycket på att vidareutveckla undervisningen i klassrummet.

– Förändringsarbete tar tid och måste få göra det. Jag är väldigt tacksam att jag har fått vara med på den här delen av Vivallaskolans resa och resan fortsätter även den här terminen, avslutar Marianna Moqvist Kakko.

Trainstation och föreningarna viktiga

När det gäller stöd utifrån vill även rektor Lena Sörbö lyfta Trainstations (en digital mötesplats för ungdomar i Vivalla) arbete där skolan har ett utbyte och samarbete kring elever och elevens val. Även samarbetet med olika föreningar i Vivalla har varit en viktig del för att nå vårdnadshavare.

I den sista delen av artikelserien om Vivallaskolan kommer vi fokusera på pedagogernas roll i förändringsarbetet.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: