Läsutveckling: Utbildning i LegiLexi 21/9

Förskole- och grundskoleförvaltningen anordnar utbildning i kartläggningsverktyget LegiLexi. Målgruppen är pedagoger som undervisar i år F-6. Sista datum för anmälan till den första utbildningsdagen är 14 september.

Bild från LegiLexi. Fotograf: Sussi Lorinder.

LegiLexi finns nu som ett kommunövergripande kartläggningsverktyg för läsutveckling för Örebros skolor F-4 samt vid behov även upp i mellanstadieåren. Det kan också med fördel användas för att följa läsutveckling inom grundsärskola (anpassad grundskola) liksom i de kommungemensamma undervisningsgrupperna.

Torsdag 21 september anordnas en utbildning i LegiLexi kartläggningsverktyg för alla pedagoger F-3 och även för pedagoger i mellanstadieår som del av det breda införandet av LegiLexi i kommunens skolor. Under dagen erbjuds sammantaget tre föreläsningstillfällen om kartläggningsverktyget LegiLexi. Föreläsare är Sofia Norén på LegiLexi.

Gå gärna tillsammans med din skola/enhet. Anmäl dig till ett av passen.

Utbildningsdag 21 september

Pass 1: klockan 10-12

Nybörjare

Denna föreläsning är för dig som aldrig hört talas om LegiLexi eller som känner till det, men inte kommit igång med testning och analys. Under denna föreläsning får du en ordentlig genomgång av LegiLexis kartläggningsverktyg och hur du enkelt kommer igång med testning av dina elever.

Fika för pass 1 serveras från 9.30 vid Kulturarenan.

Pass 2: klockan 12.30-14.30

Fördjupning

Denna föreläsning är för dig som har använt LegiLexi med dina elever och är välbekant med innehållet och upplägget. I föreläsningen går vi igenom senaste årets nyheter, tips och tricks samt fokuserar på analys och tolkning av resultat.

Pass 3: klockan 15-17

Nybörjare

Denna föreläsning är för dig som aldrig hört talas om LegiLexi eller som känner till det, men inte kommit igång med testning och analys. Under denna föreläsning får du en ordentlig genomgång av LegiLexis kartläggningsverktyg och hur du enkelt kommer igång med testning av dina elever.

Fika för pass 2 och 3 serveras 14.30-15.00 vid Kulturarenan.

I samband med denna utbildning bjuds du med som medlem i Team FGF - LegiLexi Implementering, där finns mer information och stöd att hämta.

Nästa utbildningsdag: 2/4 2024

Efter denna utbildningsdag 21/9 kommer ytterligare utbildningstillfälle med fördjupning runt resultat-, tolkning och analysdelen: 2 april 2024. Håll utkik efter inbjudan och se till att gå gemensamt med kollegorna på din skola.

Kort om LegiLexi

LegiLexi är ett digitalt verktyg som möjliggör att följa elevers läsinlärning över tid. Bakom testernas utformning finns namnkunniga svenska läsforskare och verktyget är baserat på ”Simple View of Reading” med tester som avgränsat kartlägger avkodning, språk- och läsförståelse. Testerna är standardiserade och har visat på hög validitet och reliabilitet.

Verktyget är utformat så att du kartlägger de olika färdigheterna för sig och därför mer exakt kan få veta vari styrkor och svagheter består och kan därför stötta ditt arbete med att anpassa undervisningen utifrån behov på klass-, grupp- och elevnivå.

LegiLexi är ett kartläggningsverktyg av läsutveckling som på ett gediget sätt kompletterar Skolverkets Bedömningsstöd och NP i svenska årskurs 3.

Läs mer om LegiLexi på deras hemsida.

Implementeringen av LegiLexi i Örebro

Rektorerna efterfrågade ett digitalt kartläggningsverktyg. LegiLexi uppfyllde kraven och finns nu som ett kommungemensamt verktyg. För att implementeringen ska bli så bra som möjligt utbildades under våren 2023 en "förtrupp" i syfte att lära sig verktyget och analysen för att kunna stötta kollegorna på respektive skola i det breda införandet av verktyget.

Teamet FGF - LegiLexi startades i syfte att dela goda exempel och fungera som resursbank i användningen av verktyget och som stöd för upplägg av undervisning och träning för en god läsutveckling för alla elever.

Senast uppdaterad:

Publicerad: