Meny
 • Start
 • / Överlämnande från grundskola till gymnasieskola

Överlämnande från grundskola till gymnasieskola

Här hittar du nedladdningsbara dokument samt information kring överlämnande från grundskola till gymnasieskola.

Rutin för överlämnande mellan grundskola och gymnasieskola

Vid pedagogiskt överlämnande krävs inget samtycke. Det är däremot viktigt att upplysa vårdnadshavare och elev om vilken typ av information som överförs till gymnasieskolan och vilken information som kräver samtycke från vårdnadshavare. Finns t.ex. utredning med annan information än den pedagogiska ska samtycke efterfrågas.

Skriftlig bedömning är ett pedagogiskt överlämnandedokument.

Pedagogiskt överlämnande till gymnasiet ska göras för de elever som:

 • Inte är behöriga till ett nationellt program (se cirkel 1 ”processkarta för överlämnande mellan grundskola och gymnasieskola”)
 • Uppnått behörighet med hjälp av extra anpassningar och/eller särskilt stöd (se cirkel 2 ”processkarta för överlämnande”)

Ansvarig: Rektor på avlämnande skola

Feb-april

Under vårterminen samlar SYV/specialpedagog personal: klf/mentor, ämnespedagoger, för genomgång av rutin inför överlämnande. Rekommenderas i början av april.

Feb-maj

SYV/specialpedagog + klf/mentor + ämnespedagoger stämmer av vilka elever som berörs av pedagogiskt överlämnande. Skolan för en dialog med vårdnadshavare och elev för att skapa delaktighet i övergångsprocessen. När mål inte uppnås och betyg saknas används blankett ”Pedagogiskt överlämnandeunderlag till Introduktionsprogrammen”, (denna blankett gäller för samtliga Introduktionsprogram.) OBS! För elever till Språkintroduktion, SPRI, ska blanketten skickas innan vårterminens slut.

Finns annan information utöver det pedagogiska överlämnandet efterfrågas samtycke.

Övergångssamtal i samverkan med IM anordnas vid behov, det gäller främst för elever med uttalade behov av icke pedagogisk karaktär. Läs vidare under rubrik ”Muntligt överlämnande”, nedan.

Då elev har uppnått behörighet med hjälp av extra anpassningar är det av särskild vikt att det skrivs ett överlämnande. Använd blanketten ”Pedagogiskt överlämnandeunderlag till Nationellt program”, (för elev som uppnått lägst betyg E med hjälp av stöd och/eller anpassning) blanketten skickas till övergångssamordnande specialpedagog på mottagande gymnasieskola.

Maj-juni

Skriftlig bedömning ersätter betyg för de elever som inte är behöriga d.v.s. har ett F. Det är i AdelaNet som bedömningen skrivs in, till hjälp finns en instruktion/lathund att använda. För de fristående grundskolorna används den aktuella skolans system med motsvarande innehåll.

Juli-aug

Grundskolans SYV/specialpedagog kan i söksystemet Dexter, vid den slutliga antagningen, se var eleverna har kommit in. Efter slutlig antagning, senast 31/8 skickar grundskolans SYV/specialpedagog en förteckning med vilka elever som ett pedagogiskt eller muntligt överlämnande har gjorts för. Använd mallen ”Förteckning överlämnande” som skickas till ”övergångssamordnande specialpedagog” på mottagande gymnasieskola. Till de fristående gymnasieskolorna måste både förteckning och skriftlig bedömning skickas. Mottagande gymnasieskola bekräftar till avlämnande grundskola att överlämnandet mottagits.

Juli-aug

Specialpedagog på mottagande gymnasieskola kan via begränsad behörighet i Adela grundskola se de elever som har en skriftlig bedömning. Information om vilka elever det gäller finns i Dexter och i förteckningen från grundskolan. När klassindelning i Adela är gjord ser övrig berörd personal samma information. Dokumenten hanteras enligt rutin och gallras två år efter eleven slutat.

Sep-okt

Årets överlämnande följs upp. Ansvar: central övergångssamordnare.

OBS! Vid nytt ”muntligt överlämnande”, d.v.s. i det fall eleven gick vidare till annan skola och program så är det den senaste överlämnande skolans ansvar att uppmärksamma mottagande skola på att muntligt överlämnande gjorts tidigare samt förmedla uppgifter på kontaktperson/funktion.

Muntligt överlämnande bör ske kring två elevkategorier: (se cirkel 3 processkarta)

 • Elever med behov av särskilt stöd och extra anpassning
 • Elever med social problematik. För detta överlämnande ansvarar elevhälsan på skolan.

Exempel på frågeställningar att beakta

Skolgången i grundskolan

 • Elevens syn på sin skolgång i grundskolan.
 • Eventuell skolgång i annat land.
 • Eventuella skolbyten.
 • Närvaro.
 • Ämneskunskaper och intressen.
 • Förmågor och styrkor.

Elevens lärande

 • Under vilka förutsättningar fungerar elevens lärande bäst?
 • Instruktioner, genomgångar, komma igång med arbete, hålla ut och hålla fokus under arbetet, koncentration, avsluta arbete, självständigt arbete, grupparbete och redovisningar etc.

Relationer och samarbete

 • Elev – lärare.
 • Elev – kamrater.
 • Samarbete med vårdnadshavare.

Särskilt stöd, extra anpassningar och utvärdering

 • Finns det någon utredning av elevens behov av särskilt stöd i skolan?
 • Finns åtgärdsprogram/annan dokumentation?
 • Vilket stöd har eleven fått?
 • Extra anpassning avseende instruktioner, genomgångar, arbetsmaterial, alternativa verktyg, storlek på undervisningsgrupp, förhållningssätt, bemötande etc.
 • Utvärdering av åtgärdsprogram. Vilket stöd har varit framgångsrikt?

Skolgången i gymnasieskolan

Vilka förväntningar har eleven inför att börja på gymnasieskolan?

 • Vilken form av extra anpassning/särskilt stöd förväntas eleven behöva i samband med starten i gymnasieskolan.
 • Har eleven kamrater på den gymnasieskola som eleven ska börja på?

Läs mer i skolverkets stödmaterial ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer” (2014), www.skolverket.se

Nedladdningsbara dokument

Kontaktpersoner vid frågor kring överlämnande

Isabella Kronvall, processledare för överlämnande mellan grund- och gymnasieskola
0765-516938
isabella.kronvall@orebro.se

Lollo Hedström, studie- och yrkesvägledare
019- 21 38 05
ann-louise.hedstrom@orebro.se

Liselotte Eklundh, specialpedagog, Språkintroduktion
019-216797
liselotte.eklundh@orebro.se

Christer Westerdahl, specialpedagog, grundskola
019-212043
christer.westerdahl@orebro.se

Leif Rydell, specialpedagog, fristående grundskola
070-7209274
leif.rydell@pysslingen.se

Kaisa Johansson, specialpedagog, Introduktionsprogrammen
0720-836159
kaisa.johansson@orebro.se

Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

Publicerad: 11 april 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se