Månadens forskare: Björn Johansson

Månadens forskare, Björn Johansson, är docent i socialt arbete med forskningsfokus på våld, kränkningar, mobbning samt skolfrånvaro. Som nycklar i detta arbete lyfter Björn fram vikten av att eleven hittar goda sociala sammanhang samt att det tas ett helhetsperspektiv kring elevens situation.

Efter disputationen 2001 har Björn forskat kring en mängd olika områden kopplat till skolans mer sociala frågor. Kränkningar och mobbning har stått i fokus bland annat i projekt tillsammans med Örebro kommun där elever följdes under ett antal år och ett projekt med stiftelsen Friends där Björn granskar deras arbetssätt utifrån ett forskarperspektiv.

Ett forskarprojekt har också berört betyg och mobbning och konsekvenser av detta. Här konstaterades att frågor kring skolk, frånvaro och mobbning hör ihop och ofta finns en gemensam nämnare: Elevens sociala sammanhang.

– Eleven ska lära sig sociala samspel, hitta sin identitet och roll. Det här är svårt för vissa. Alla vill ha ett erkännande och synas, vissa visar det på ett bra sätt och andra på ett mindre bra sätt (bland annat med våld). Här finns förklaringen till mycket problematik som berör skolk, frånvaro, mobbning och kränkningar, menar Björn Johansson.

Större fokus på skolnärvaro

Björn har haft ett större fokus på skolnärvaro under de senaste åren och arbetet har mynnat ut i en kurs för skolpersonal som startar i vår på Örebro Universitet - "Samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa". Innehållet i kursen har utarbetats tillsammans med Region Örebro län och yrkesverksamma inom socialtjänst och skola samt som en del i den strategiska satsningen på framtidens lärarutbildning. Kursen ges på halvfart och tanken är att skolpersonal ska kunna läsa kursen parallellt med sitt ordinarie arbete.

– Tanken är att starta en diskussion kring problematiken med skolfrånvaro. En viktig del är också att deltagarna ska få syn på möjligheten till samverkan mellan olika professioner i detta arbete. Deltagarna kommer jobba med moment och förhoppningsvis utveckla ett arbetssätt och tänkesätt som kan användas på skolorna. Det är viktigt att få in ett vetenskapligt förhållningssätt och ge de skolverksamma rätt verktyg för att jobba med dessa frågor, säger Björn Johansson.

Samverkan en nyckelfaktor

Just samverkan mellan olika aktörer är en nyckelfaktor för att lyckas med arbetet kring skolfrånvaro. Socialtjänst, skolpersonal, hälso- och sjukvård och arbetsmarknaden har olika ansvar men de är beroende av varandra. Björn nämner Bryggan som ett bra exempel på detta. Bryggan som är ett samarbete mellan socialtjänst och skola, kan du läsa mer om här.

– Stuprörstänket måste bort, bygg istället hängrännor mellan verksamheterna, menar Björn.

Skolpersonal har en nyckelroll i att lyckas med arbetet kring skolfrånvaro. Många gör ett fantastiskt jobb men måste få rätt verktyg i arbetet. Olika yrkesgrupper som till exempel elevkoordinatorer och lärarassistenter, välkomnar Björn, för att underlätta detta arbete. Lärarutbildningen har förändrats men behöver också ha ett ännu större fokus på elevers sociala samspel.

Björn skickar även med en hälsning till våra beslutsfattare:

– Forskningen visar att skolfrånvaro bland annat leder till en ökad risk för arbetslöshet, utanförskap och sämre psykisk och fysisk hälsa, vilket är negativt och kostsamt både för individen och för samhället. Det måste till mer långsiktiga satsningar och investeringar i skolan för att lösa dessa problem. Det kostar mycket pengar nu men är väl investerade pengar på längre sikt, avslutar Björn Johansson.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Kursen "Samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa" , 15 hp ges under våren 2022 och anmälan öppnar 15 september. Läs mer här!

Senast uppdaterad:

Publicerad: