Gå till innehåll

Här kan du läsa om Naturskolans olika projekt.

Fortbildning med pedagoger från Sörbyängsskolan.

Läs mer om LONA på Naturvårdsverkets hemsida.

Läs mer om Örebro naturskolas LONA-projekt i Slutrapport av LONA 2019-20 Pdf, 1.8 MB..

Pågående projekt

Projektets syfte är att underlätta för familjecentraler, förskolor, F-6 skolor och fritidshem att använda utomhuspedagogik i sin närmiljö. Genom att kostnadsfritt låna naturskolans temalådor med lärarhandledning och material kan de arbeta pedagogiskt i naturen på egen hand. Då kan betydligt fler barn/elever få naturkontakt än de naturskolan kan ta emot. Vid behov kan vi initialt vara med och stötta pedagogerna vid genomförandet i deras närområden.

Exempel på teman för de naturskolelådor vi planerar att ta fram:

 • Vårfåglar
 • Friluftsliv – grunder (allemansrätten, eldkunskap m.m.)
 • Friluftsliv - utomhusmatlagning
 • Småkryp i vatten
 • Småkryp på land
 • Blommor
 • Träd
 • Vinternatur

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Läs mer om våra Naturskolelådor.

Tidigare projekt

Projektets syfte har varit att underlätta för grundskolor att använda den nära naturen som en lärmiljö med hjälp av utomhuspedagogik.
Projektet har genomförts under 2019–2020. Det har medfinansierats av Lokala naturvårdssatsningen (LONA) – statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Örebro. Medverkande skolor har varit: Engelbrektsskolan årskurs 4-6, Wallerska skolan årskurs F-6 och Sörbyängsskolan årskurs F-6. Det är totalt cirka 80 pedagoger och cirka 950 elever som berörts under projekttiden. Ansvariga för projektet har varit Mattias Drejby och Birgitta Jansson. Projektet har möjliggjort för naturskolan att underlätta för skolorna att arbeta med utomhuspedagogik i sin närnatur genom att vi:

 • utbildat pedagogerna i utomhuspedagogik utifrån pedagogernas olika ämnesområden
 • visat på möjligheterna utomhus i skolornas närområde
 • skapat en basplats i respektive skolas närområde (genom gott samarbete med Parkförvaltningen och FUFA – Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete)
 • organiserat ett utomhuspedagogiskt förråd på varje skola, med en utomhuspedagogisk övningsbank som är tydligt kopplad till skolans styrdokument
 • stöttat vid elevaktiviteter vid behov

Läs mer i dokumentet Slutrapport av LONA 2019-20. Pdf, 1.8 MB.

Under 2019 startade vi upp och provade en modell för att hjälpa skolor från olika områden att interagera med varandra samtidigt som de fick en introduktion till naturen och till utomhuspedagogik. Projektet finansieras genom delegationen mot segregation, DelMos.

Vi valde ut en klass med stor andel med invandrarbakgrund och en med få elever med invandrarbakgrund. En klass på den ena skolan fick en ”kompisklass” på den andra skolan. Klasserna tillbringade sedan fyra skoldagar tillsammans ute i naturen – vid naturskolan, skolans närmiljö och i närliggande naturområden. Däremellan besökte naturskolans pedagoger klasserna och förberedde dem på vad som skulle ske under träffarna. Som exempel fick eleverna förbereda lekar som de tyckte om för att lära den andra klassen lekarna när de sågs nästa gång.

Båda klasserna reste med en och samma buss till de olika naturområdena. Detta för att tillföra en extra dimension av samhörighet; att resa tillsammans med samma buss – en gemensam klassresa.

De gemensamma dagarna präglades av lek och socialt samspel men i grunden fanns, som i allt naturskolan gör, ett lärande kopplat till läroplanen. Satsningen blev således ett sätt att visa skolorna och lärarna utomhuspedagogikens fördelar.

Under 2020 skulle ytterligare åtta klasser få delta i projektet. Tyvärr hann bara två av dessa klasser träffas innan Coronapandemin satte stopp för vårt integrationsprojekt. Det kändes så tråkigt och snopet att vi inte kunde fullfölja detta projekt.

En tydlig koppling finns mellan antalet år i Sverige och behörighet till gymnasieskolan. För elever som anlänt till Sverige i årskurs 1-5 är behörighetsandelen cirka 70 procent, medan elever som är inflyttade till Sverige innan skolstart uppnår behörighet till 80 procent. Studier visar att det tar längre tid att lära sig ett skolspråk än att lära sig ett vardagsspråk, ofta uppemot fem år. Skolan behöver därför hitta kompletterande metoder för undervisning än det traditionella, som möjliggör ett lärande för eleverna där kunskaperna i det svenska språket inte blir lika avgörande.

Här tror vi att utomhuspedagogiken med sitt konkreta och praktiska arbetssätt kan bidra, och naturskolan har därför fått sociala investeringsmedel från Örebro kommun för en tvåårig satsning. Målgruppen för satsningen är nyanlända elever i förberedelseklassen på Västra Engelbrektsskolan och eleverna som höstterminen 2016 börjar i årskurserna 5‑8 på samma skola. Satsningen kommer att pågå 2016‑2018, med start från höstterminen 2016.

För att klara satsningen utan att minska på naturskolans ordinarie verksamhet har vi anställt två nya naturpedagoger: Mattias Drejby och Malin Bideby.

Läs mer om satsningen på Pedagog Örebro: Satsning på utomhuspedagogik i lärandet blir en permanent verksamhet

Under hösten 2013 har Örebro naturskola genomfört ett LONA-projekt tillsammans med Syrianska kyrkans scoutverksamhet. Ansvarig på naturskolan har varit Birgitta Jansson.

Syrianska föreningen och Syrianska kyrkan, som är nära samverkande, har sina lokaler i Varberga men medlemmar från hela Örebro. 2011 startades en scoutverksamhet för att skapa meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar i föreningen/kyrkan. 130 barn i åldrarna 7-15 år och deras familjer samt 11 ledare deltog i projektet. Flera av deltagarna kom från knappa ekonomiska förhållanden och några var ganska nyanlända. Språket är, förutom svenska, syrianska och arabiska.

Scoutaktiviteterna sker både inomhus och utomhus. Ledarna ville vara utomhus mer men kände att de saknade kunskap om svensk natur och om friluftslivsaktiviteter. I deras hemländer pratar man bara om blommor, fåglar osv. istället för olika artnamn. Det finns även en rädsla för skogen som en plats man kan gå vilse i eller där det finns elaka människor. De här aktiviteterna genomfördes:

 • En grundkurs i friluftsliv för scoutledare och äldre scouter
 • En planeringskväll där scoutledare tillsammans med naturskolan planerade familjeutflykten
 • En familjeutflykt till Ånnaboda
 • En guidning för äldre kvinnor vid Naturens hus
 • En vandring i Skärmarboda med äldsta scoutgruppen
 • En avslutningsfest med scouter och familjer
 • Längdskidåkning m.m. i Ånnaboda med de två yngsta scoutgrupperna med familjer
 • En utvärderingskväll med scoutledarna

Läs mer i dokumentet Dokumentation om LONA 2013. Pdf, 1.6 MB.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se