På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny
 • Start
 • / Södra Ladugårdsängen

Södra Ladugårdsängen

Bara två kilometer från centrala Örebro skapas nu ett helt nytt bostadsområde, Södra Ladugårdsängen. Här ska 230 000 kvm mark förvandlas till omkring 3 000 nya hem som ger de boende närhet till citys utbud, idrottsanläggningar och naturområden.

Karta - etappindelning Södra Ladugårdsängen

Kortfakta

Läge: Södra Örebro, 2 km från centrum.
Status: Detaljplan antagen 2009, utbyggnad av infrastruktur delvis genomfört.
Tidplan: Etapp 1, byggstart hösten 2016. Etapp 2, byggstart våren 2019.
Markyta: 23 hektar (230 000 m²).
Antal bostäder: Ca 3 000.
Bostadstyp: Flerbostadshus.
Markpris: Området ligger inom markpriszon 2. Hyresrätt 1 244 kr/BTA. Bostadsrätt 2 177 kr/BTA. Enligt 2018 års markpriser.

Omgivningen har ett rikt utbud bestående av natur- och rekreationsområden, golfbana, racketcentrum, badanläggning, gymanläggning, motionsspår och naturreservat. Sammantaget ger detta området en grön och aktiv prägel där cyklister och gåendes villkor kommer att prioriteras. Utmärkande för området blir sammanhängande gröna innergårdar, högklassig vardagsarkitektur, inordnade aktivitetsytor och en mångfald av boendealternativ.

Örebro är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Idag är vi omkring 150 000 invånare och ökar med cirka 2 000 personer per år. Det betyder att bostadsbehovet är stort och Södra Ladugårdsängen är ett av många projekt som genomförs för att utveckla Örebro och tillgodose vårt behov av bostäder.

Pågående gatuarbeten i Södra Ladugårdsängen

En helt ny stadsdel börjar ta form. Nya gator byggs, andra byggs om med nya korsningar, gång- och cykelbanor, parkeringsmöjligheter och trädplantering.

Läs mer om aktuella gatuarbeten och VA-jobb som begränsar framkomligheten i Södra Ladugårdsängen.

Bakgrund och syfte
Flygfält

Bakgrund

Platsen där Ladugårdsängen och Södra Ladugårdsängen finns idag inrymde tidigare Örebros första flygplats. Flygplatsen är nedlagd sedan lång tid tillbaka men platsens historia lever vidare genom gatunamn som Pilotgatan, Termikgatan och Kabingatan. Den befintliga delen av Ladugårdsängen byggdes som en bomässa år 1992 (Bo92) och var då i framkant i fråga om kretsloppsanpassat byggande. Idag är området uppskattat av många boende, och har kompletterats med bostäder i norra delen.

Södra Ladugårdsängen är till ytan en avspegling av det befintliga Ladugårdsängen. Mellan det planerade och det befintliga området finns parken Hagen som en grön länk mellan områdena. Markområdet angränsar i söder mot en golfbana, öster ut finns fotbollsplaner och i väster finns gröna rekreationsområden. Där finns också en nyetablerad livsmedelsbutik.

Området består idag av ett platt åkerlandskap. Det finns inget befintligt landskapselement att förhålla sig till som kan ge tidsdjup och identitet åt platsen - som en äldre byggnad, uppvuxna träd, eller naturformationer. Den skogsbeklädda höjdryggen i söder med golfbanans gräsytor i förgrunden ger dock en värdefull utblick och bidrar till orienterbarheten i landskapsrummet. Parken Hagens långsmala form i östvästlig riktning anger också riktningen i landskapet, om än inte lika kraftfullt. Hagen anlades för tjugo år sedan och träden i parken är under tillväxt.

Syfte

I Södra Ladugårdsängen finns möjligheter till byggnation enligt en tydlig och sammanvägd ambitionsnivå. Byggnationen styrs utifrån ett framtaget kvalitetsprogram (se avsnitt nedan) som säkerställer att ambitionerna kring social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet förverkligas. Byggherrarnas samarbete får ett praktiskt forum via markanvisningsprocessens gemensamma förstudier, vilket ger samordningsvinster för alla inblandade och bäddar för en mer holistisk stadsplanering. I projektet lyfts de sociala och kulturella frågorna fram på ett mer framträdande sätt än i många jämförbara stadsbyggnadsprojekt. Ett delmål i projektet är att kunna främja lösningar för att bygga billigare bostäder, vilket är kopplat till frågor kring segregation, effektiva ytor och hög grad av samordning och samnyttjande.

Framtidsbild
Skissbild golfbana

Grön och aktiv stadsdel

Södra Ladugårdsängen utformas som en grön och aktiv stadsdel. Ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbarhetsperspektiv styr utvecklingen. Grönska och aktivitetsytor ska prägla områdets gator, parker och innergårdar. Omgivningens många möjligheter till rekreation, idrott och lek stärker områdets profil som grön och aktiv. Platsens tidigare användning som flygfält lever vidare som inspirationskälla vid val av till exempel belysning, konst, lekmiljöer och gatunamn.

Gång- och cykelstråk

Södra Ladugårdsängen utformas som en stadsdel för promenader och cykelturer. I områdets inre blandas gångfartsområden med bilfria stråk, vindlande stigar och motionsslingor. Flödet av förbipasserande cyklister, gående och bilister på de omgivande huvudgatorna utnyttjas för att skapa underlag för handel och andra verksamheter längs gatorna.

Parken Hagen är den gröna lungan som sammanbinder det befintliga Ladugårdsängen med Södra Ladugårdsängen. Längs parken byggs förskolor, fritidsverksamheter, vård- och omsorgsboenden. Det ger möjlighet till generationsmöten, samnyttjande av lokaler och aktivt nyttjande av parkområdet. De två parkgator som skär genom området i nordsydlig riktning utvecklas till ett mellanting av park och torg, och rymmer olika typer av mötesplatser och aktivitetsytor inbäddade i grönska.

Bilfria innergårdar

De bilfria innergårdarna kopplas samman med gång- och cykelstråk som sträcker sig över fastighetsgränserna genom hela Södra Ladugårdsängen. Det ökar utbudet av ytor för lek och social samvaro och kan ge barn och vuxna möjligheter till ett aktivt uteliv. Dagvattnet från området utnyttjas för att berika upplevelsen av miljön längs gator och på innergårdar. Områdets kombination av hög täthet och gröna bilfria innergårdar förutsätter att bilarna samlas i gemensamma parkeringsanläggningar helt eller delvis under mark, under upphöjda innergårdar och i parkeringshus.

Parkeringshusen utformas med innovativ arkitektur klädda med fasadvegetation, där enkelsidiga lägenheter eller lokaler kan inrymmas på en eller flera sidor. En handelsplats med livsmedelsbutik finns på gångavstånd väster om planområdet. Övrig handel och verksamheter är främst samlade kring Stenbackevägen och Kabingatan (den östra parkgatan), men det kommer även att finnas verksamheter i bottenvåningarna utspritt i området.

Mångfald av boendealternativ

Södra Ladugårdsängen byggs för invånare med olika livsmönster och ekonomiska förutsättningar. För att möta den socioekonomiska inriktning som generellt kännetecknar nyproduktion rymmer området boendetyper som ger andra ekonomiska möjligheter än ”konventionella” bostäder, t.ex. lägenheter med uthyrningsrum, kompisboenden, kollektivt byggande (t.ex. byggemenskaper) och boende med särskild kostnad för bilparkering. Utbudet av bostäder anpassade för funktionshindrade och äldre med olika grader av behov av trygghet och vård är ett viktigt och tongivande inslag i stadsdelen. Lika viktig är närvaron av förskolor, skolor och fritidshem som får en tydlig funktion redan tidigt i utvecklingen av området. Mångfalden av boendealternativ stimuleras av mångfalden av byggherrar. Blandningen av byggherrar med olika inriktning ger en variation i skala, arkitektur och boendeformer. Kravet på samordning mellan projektens olika byggherrar och arkitekter ger ett maximerat markutnyttjande och samtidigt arkitektoniskt intressanta och trivsamma boendemiljöer.

Arkitektur i framkant

Vardagsarkitektur av hög klass är ett kännetecken för Södra Ladugårdsängen. Utformningen av byggnader och utemiljöer är hanterade med samma omsorg även om materialstandard, byggnadsstorlek och arkitektonisk svårighetsgrad skiljer sig. Arkitekturen befinner sig i framkant oavsett prisklass. Byggnaderna är utformade utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv där ett livscykel- och kretsloppsperspektiv varit styrande vid valet av material, byggteknik och byggprocess. De tekniska lösningarna är integrerade i arkitekturen och infrastrukturen på ett sätt som gör att de berikar upplevelsen av boendemiljön.

Detaljplan

Detaljplanen för Södra Ladugårdsängen antogs år 2009. En revidering av detaljplanen har genomförts som antogs den 22 december 2016. Framtagandet av planen initierades av att Örebro under år 2010 arrangerade O-ringen och därför byggdes en tillfällig ”O-ringenstad” på platsen. Samtidigt anlades ett preliminärt gatu- och VA-nät som finns kvar och kommer utgöra ryggraden i det nya området. Den generella och flexibla detaljplanen baserades på ett gemensamt planprogram för nya Sörbyängen och Södra Ladugårdsängen antaget 2005.

Detaljplanens indelning av gatumark och kvartersmark är emellertid alltför storskalig för att kunna resultera i en attraktiv stadsmiljö. Sedan planprogrammet formades och detaljplanen antogs har många förutsättningar för Örebros utveckling förändrats, och kraven på hållbar byggnation är idag högre. För att komplettera detaljplanen och anpassa kraven på bebyggelsen till dagens behov, beslutades att ta fram ett kvalitétsprogram, se nedan.

Plandokument - Laga kraft

Kvalitetsprogram

Ett kvalitetsprogram för Södra Ladugårdängen är framtaget och fastställt av Programnämnd samhällsbyggnad.

Programmet syftar till att beskriva och styra utvecklingen av området samt ge en bild av hur det kommer att upplevas och fungera i framtiden. Programmet riktar sig till de byggherrar och arkitekter som ska genomföra byggnationen, i linje med vad som är viktigt för framtida boende och aktörer i området. Kvalitetsprogrammet ger en fördjupad beskrivning av områdets utveckling utöver den information som finns i detaljplanen. Frågor som endast kortfattat beskrivs i detaljplanen, t.ex. social och ekologisk hållbarhet, ges större utrymme i kvalitetsprogrammet.

Med kvalitetsprogrammet har kommunen för avsikt att höja kvalitén på det som byggs och att maximera nyttjandet av den centralt belägna marken. Programmet tillsammans med detaljplanen ligger till grund för de krav som ställs vid samtliga markanvisningar i Södra Ladugårdsängen.

Kvalitétsprogram

Kvalitetsprogram för Södra Ladugårdsängen (pdf, 8.7 MB)

Etapp 1 - tidplan, markanvisning och utvalda aktörer

Byggaktörernas illustrationer för de nya bostäderna i Etapp 1

Tidplan

Södra Ladugårdsängen är ett stort område. Utveckling och utbyggnad av området kommer att pågå under en längre tidsperiod. Planering och genomförande kommer för de olika etapperna att överlappa varandra och pågå parallellt. Arbetet kommer att ske i processer som ger ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan projektets olika skeden.

 • december 2014: Örebro kommun, Stadsbyggnad Inbjuder till gemensam förstudie.
 • februari 2015: Deadline intresseanmälan till gemensam förstudie.
 • maj 2015: Urval av byggherrar till gemensam förstudie klart.
 • maj 2015: Arbetet med gemensam förstudie påbörjas.
 • februari 2016: Gemensam förstudie klar.
 • mars 2016: Godkännande av förstudie - reservationsavtal tecknas.
 • oktober 2016: Byggstart, ska ske inom avtalad reservationsperiod.
 • 2017: Byggnation pågår.
 • 2018: Byggnation och inflyttning pågår.
Schematisk skiss över processen från intresseanmälan till köp

Markanvisning

Markanvisning etapp 1

De aktörer som bildade team för första etappen valdes ut i maj 2015. Intresset från branschen uppfyllde förhoppningarna med råge och hela 26 intresseanmälningar med spännande förslag kom in, fördelat på 30 olika företag. För att fånga upp det stora intresset och kunna välja ut fler aktörer utökades därför markområdet till att även omfatta en etapp 1b. Byggherrarna delades in i två parallella förstudiegrupper som vi kallar etapp 1a respektive etapp 1b. Sammanlagt omfattar etapp 1 byggnation av ca 950 bostäder.

Genom kvalitets- och markanvisningsdokumenten gav vi en tydlig information om vad vi önskar med området. I den blandning av aktörer som ska samverka i etapp 1 ser vi en hög genomförbarhet för vår vision och det ger området bästa möjliga start. Bland de utvalda finns flera nya aktörer som skapat spännande boendekvaliteter i andra städer och som vi är glada att nu få välkomna som aktörer till Örebro. Vi har också valt byggherrar som redan är etablerade i staden och en blandning av större och mindre företag. Arbetssättet med gemensamma förstudier ska leda till bättre helhetslösningar för området och de framtida invånarna.

Kommande etapp av Södra Ladugårdsängen, Etapp 2, kommer att löpa parallellt med Etapp 1.

Utvalda aktörer Etapp 1, förstudie 1 A

 

Tomtindelning

Tomt A+B - Såld
Magnolia Bostad AB, med arkitektbyrå CF Möller Architects

Ny aktör i Örebro. Skapar bostadsmiljöer för hyresrätter och bostadsrätter med genomtänkta funktioner och tilltalande arkitektur. Har ett utvecklat hållbarhetskoncept för ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvar. Vill satsa på bottenvåningarna för verksamheter.

Tomt C - Såld
Järngrinden Projektutveckling AB med Mjöbäcks Entreprenad AB, med arkitektbyrå Semrén + Månsson

Ny aktör i Örebro. Bygger både för hyresrätt och bostadsrätt. Har vuxit snabbt och gjort många fina projekt runt om i landet senaste åren. Har ett helhetstänk kring stadsutveckling, hållbarhet och landskapsarkitektur.

Tomt D+E - Såld
K2A/Jeff Fastighetsutveckling AB med K2A Fastigheter AB, med arkitektbyrå Reflex Arkitekter

Utökar nu sin produkt i Örebro från studentbostäder till bostäder för andra målgrupper. Inriktade på hyresrätter och har flera hustyper i sitt förslag, bland annat stadsvillor.

Tomt F - Såld
Bolite Bostäder AB

Bygger hyresrätter med rimliga boendekostnader genom att nyttja det statliga investeringsstödet. Projektet omfattar även byggnation av parkeringshus som även ska nyttjas av Tomt C.

Utvalda aktörer Etapp 1, förstudie 1 B

Tomt G - Såld
John Ekström Bygg AB, med arkitektbyrå White Arkitekter

Lokalt förankrat familjeföretag som just nu expanderar med flera intressanta projekt i Örebro. Delar fastigheten med Futurum genom en tredimensionell fastighetsbildning där Futurum bygger förskola i bottenvåningen.

Tomt G - Såld
Futurum Fastigheter i Örebro AB, med arkitektbyrå White Arkitekter

Kommunalt fastighetsbolag nischat på skolor och förskolor. Delar fastigheten med John Ekström Bygg AB genom en tredimensionell fastighetsbildning där Futurum bygger förskola i bottenvåningen.

Tomt H - Såld
Botrygg Örebro AB, med arkitektbyrå Sweco Arkitekter

Bolaget har sedan 90-talet drivit en aktiv nyproduktion av bostäder. De planerar, bygger och förvaltar hyresrätter och bostadsrätter i egen regi. Botrygg har gjort sig kända för att kunna bygga kostnadseffektivt och erbjuda lägre hyror än många andra.

Tomt I - Såld
HSB Mälardalen, med arkitektbyrå Hållén Arkitekter

En trygg bostadsaktör med gott renommé som vill utöka sitt fastighetsbestånd i Örebro.

Tomt I - Såld
Lundbergs Fastigheter, med Mondo Arkitekter

Stor nationell aktör som funnits länge i Örebro och bygger hyresrätter. De har de senaste åren visat ett fördjupat engagemang för Örebro med flera nya bostadsprojekt som borgar för att de är en långsiktig aktör i staden.

Tomt I - Såld
BJC Group AB, med arkitektbyrå White Arkitekter

Nationell aktör som de senaste åren byggt mycket i Örebro. Flexibla i upplåtelseformer och anpassar sitt byggande för särskilda behov och önskemål från olika målgrupper.

Tomt I – Förstudie pågår
Bolite Bostäder AB

Ett förslag till bebyggelse av radhus som nyttjar ytan effektivt. Goda boendekvaliteter erbjuds genom avskilda uteplatser och en stor gemensam gård samt mobilitetslösningar som främjar ett hållbart resande. Parkering erbjuds på Tomt F i etapp 1A.

Etapp 2 - tidplan, markanvisning och utvalda aktörer

Tidplan

Södra Ladugårdsängen är ett stort område. Utveckling och utbyggnad av området kommer att pågå under en längre tidsperiod. Planering och genomförande kommer för de olika etapperna att överlappa varandra och pågå parallellt. Arbetet kommer att ske i processer som ger ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan projektets olika skeden. Markanvisning av etapp 1 pågår sedan december 2014.

 • januari 2016: Örebro kommun, Stadsbyggnad inbjuder till gemensam förstudie.
 • mars 2016: Deadline intresseanmälan till gemensam förstudie.
 • maj 2016: Urval av byggherrar till gemensam förstudie klart.
 • juni 2016: Arbetet med gemensam förstudie påbörjas.
 • mars 2017: Gemensam förstudie klar.
 • april 2017: Godkännande av förstudie - reservationsavtal tecknas.
 • hösten 2018: Byggstart, ska ske inom avtalad reservationsperiod.
Schematisk skiss över processen från intresseanmälan till köp

Markanvisning

Skiss över Södra ladugårdsängen etapp 2

Nu är de aktörer som ska bilda team för etapp 2 utvalda. Intresset från branschen uppfyllde på nytt förhoppningarna med råge och hela 30 intresseanmälningar har inkommit med många spännande förslag. För att fånga upp det stora intresset och kunna välja ut fler aktörer utökades därför markområdet även i etapp 2, denna gång med ytterligare två tomter. Sammanlagt omfattar Etapp 2 ca 500 bostäder. Inom kort hålls det första mötet med de sex aktörer som nu erbjuds ingå i en gemensam förstudie.

Genom kvalitets- och markanvisningsdokumenten har vi gett en tydlig information om vad vi önskar med området. I den blandning av aktörer som nu ska samverka ser vi en hög genomförbarhet för vår vision och det ger området bästa möjliga fortsättning på Etapp 1. Bland de utvalda finns flera nya aktörer som skapat spännande boendekvalitéter i andra städer och som vi är glada att nu få välkomna till Örebro. Vi har också valt byggherrar som redan är etablerade i staden och en blandning av större och mindre företag. Arbetssättet med gemensamma förstudier ska leda till bättre helhetslösningar för området och de framtida invånarna.

Nästa steg

Under juni hölls det första mötet med aktörerna. De har sedan tid fram till mars 2017 att arbeta fram ett gemensamt förstudieförslag tillsammans med kommunen.

Utvalda aktörer Etapp 2

Karta etapp 2 med tomtindelning

Klicka på bilden för att se den större.

Tomt A
Magnolia Bostad AB, med Jägnefält Milton AB och Sweco Architects AB

Magnolia Bostad är en bostadsutvecklare som förvärvar och utvecklar fastigheter. Ingår även i etapp 1a. Skapar bostadsmiljöer för hyresrätter och bostadsrätter med genomtänkta funktioner och tilltalande arkitektur.

Tomt B
John Ekströms Bygg AB, med Tengbom och Sweco Architects AB

Lokalt förankrat familjeföretag som just nu expanderar med flera intressanta projekt i Örebro. En av aktörerna i etapp 1b.

Tomt D
Slättö Förvaltning AB, med Arkitektkontor CF Möller och URBIO AB

Slättö investerar i främst hyresfastigheter. I och med deltagandet i förstudien för etapp 2 i Södra Ladugårdsängen blir det ett utav de första projekt de själva driver från start i Örebro.

Tomt E
Heimstaden Projektutveckling AB, med White Arkitekter 

Heimstaden är ett av Sveriges största privata bostadsbolag och en ny aktör i Örebro Kommun. Deras vision är att skapa god livsmiljö med plats för möten, lek, rekreation och vardagsnära tjänster.

Etapp 2,5 Direktanvisningar

Botrygg ”Bostäder för fler”

Botrygg själva har visat intresse för att bygga bostäder med lägre hyra än genomsnittet. De kontaktade Örebro kommun för att föreslå ett samarbete. Lösningen har arbetats fram tillsammans med bostadsföretaget Botrygg och den är helt unik inom Sverige. Vi har erbjudit Botrygg en tomt i Södra Ladugårdsängen och i det avtalet skrivit in att ett visst antal av de nya lägenheterna ska ha en lägre hyra än normalhyran. Det innebär att hälften av lägenheterna kommer att vara hyresrätter och den andra hälften bostadsrätter.

Jeff Fastighetsutveckling AB med K2A Fastigheter AB

Jeff Fastighetsutveckling är en fastighetsutvecklare som har levererat bostäder över hela landet i mer än tio års tid. De är delägare i det snabbväxande studentbostadsföretaget Svenska Studenthus och i K2A Hyresbostäder, nu bygger de hyresbostäder för långsiktigt ägande och förvaltning i egen regi. De gillar att jobba med trä som byggmaterial för att det är miljövänligt, klimatsmart och närproducerat. Nu utökar de sin produktion i Örebro med ytterligare bostäder.

Immanuelskyrkan

Kyrkan ligger idag på väster i Örebro. Församlingen har funnits på Ekersgatan 15 i mer än hundra år. Man byggde efter de behov man hade då men nu står de inför en ny fas. De har idag ett aktivt musikliv med många barn och ungdomar i sin verksamhet. Nu har de vuxit ur sina lokaler och församlingen har fattat ett beslut i att bygga en ny kyrka i Södra Ladugårdsängen.

Kartor
Karta över Södra ladugårdsängens läge i staden

City, Universitetet eller tågstationen? Oavsett vart du ska blir förflyttningen kort från det här läget.

Flygfoto över Södra ladugårdsängen

Södra Ladugårdsängen är en fortsättning på Ladugårdsängen, som presenterades på bomässan Bo 92.

Kulturkarta Södra ladugårdsängen

Den som vill ha en aktiv fritid hittar knappast en bättre plats att bo på. Här är nära till det mesta.

Fråga: Vad avses med "tänkt situationsplan"?
Svar: Av erfarenhet från etapp 1 ser vi att man kan beskriva sitt projekt på många olika sätt. Att vi nämner just en situationsplan är för att åtminstone få en gemensam nämnare för alla projekt, sen vill vi gärna att man kompletterar med annat A-material (vyer, fasader etc.) eller med mer beskrivande text. Ju tydligare byggaktörerna kan beskriva sitt projekt, desto bättre och mer ”rättvis” blir ju vår utvärdering.

Fråga: Ska uppdragsorganisationen innehålla samtliga discipliner?
Svar: Endast de gestaltande konsulterna (hus-/landskapsarkitekt) är viktiga för vår utvärdering.

Fråga: Hur ser fördelningen ut mellan olika upplåtelseformer och boendeformer inom etapp 1?
Svar: Ca 50/50 för HR/BRF. Ett projekt är kollektivbostäder och ett projekt innehåller seniorbostäder. Totalt planeras knappt 900 bostäder.

Fråga: Önskemål om digitalt kartmaterial?
Svar: DWG med plangränser och preliminära fastighetsgränser finns nu tillgängligt.

Senast uppdaterad: 28 november 2019

Publicerad: 28 oktober 2015

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se